Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Nr. crt

Data emiterii
Anul/Luna


Ziua

Conținutul pe scurt al hotărârii

1

2020 / 01

08

Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului Secţiunii de dezvoltare pe anul 2019

2

01

08

Hotărâreprivind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

3

01

08

Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partida 8333

4

01

08

Hotărâre privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020

5

01

31

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, iniţiat de primarul comunei

6

01

31

Hotărâre privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2020

7

01

31

Hotărâre referitor la instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2020

8

01

31

Hotărâre privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2020

9

01

31

Hotărâre privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

10

01

31

Hotărâre privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile noiembrie și decembrie 2019

11

01

31

Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

12

01

31

Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap

13

01

31

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

14

01

31

Hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava

15

01

31

Hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava în domeniul public al acesteia

16

02

28

Hotărâre privind   aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local

17

02

28

Hotărâre privind  aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 368 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

18

02

28

Hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2020, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora

19

02

28

Hotărâre privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială  „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna ianuarie 2020

20

02

28

Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 78 din 31.10.2019 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava

21

02

28

Hotăre privind  atestarea apartenenței la domeniul privat a unei suprafețe de teren și aprobarea  completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

22

02

28

Hotărâre privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava

23

02

28

Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

24

02

28

Hotărâre privind aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partida 8303 fără valorificare

25

03

24

Hotârâre privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

26

03

24

Hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității de către UAT Comuna Putna a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României

27

03

24

privind alegerea președintelui de ședință

28

04

28

privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 51 din 25.07.2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava

29

04

28

privind corectarea art. 1 al H.C.L. nr. 52 din 25.07.2019 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava ”

30

04

30

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava

31

04

30

privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna

32

04

30

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019

33

04

30

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

34

04

30

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna februarie 2020

35

04

30

privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

36

04

30

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020

37

04

30

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I al anului 2020

38

04

30

privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava înscris în Anexa la Hotărârea nr. 22 / 25.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

39

04

30

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

40

05

29

privind corectarea datei H.C.L. nr. 15/2020 referitoare la aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava în domeniul public al acesteia,

41

05

29

privind aprobarea vânzării , în condițiile legii, a unui lot de teren în suprafață de 368 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

42

05

29

privind  aprobarea de principiu a vânzării a 5 loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

43

05

29

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna martie 2020

44

05

29

privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

45

05

29

privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8339, 8340 și 8341

46

05

29

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020

47

06

11

privind solicitarea adresată Guvernului României  pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a terenurilor și a lucrărilor de artă aferente acestora, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei Putna şi în administrarea Consiliului Local al comunei Putna, județul Suceava

48

07

22

privind alegerea președintelui de ședință

49

07

22

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția “MODERNIZARE SI EXTINDERE BAZA SPORTIVA IN COMUNA PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”,

50

07

22

privind  modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 101/15.11.2018 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului, imobilelor intravilan  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  „ Modernizare și extindere Bază sportivă în comuna Putna, judeţul Suceava”,

51

07

31

privind aprobarea vânzării , în condițiile legii, a 5 loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

52

07

31

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe 3582 m.p. teren

53

07

31

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială    „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna iunie 2020

54

07

31

privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

55

07

31

privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava

56

07

31

privind,  aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

57

07

31

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020

58

07

31

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe tri. II al anului 2020

59

07

31

privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

60

07

31

privind  aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8350 și 8351

61

07

31

privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020 din partida  8351

62

07

31

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8349, 8350 și 8351

63

08

12

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

64

08

25

privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

65

08

25

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8352 și 8353

66

08

31

privind aprobarea includerii suprafeței de 3,8 ha teren cu vegetație forestieră, proprietate privată a numiților Șoflău Petru și Șoflău Ovidiu Vasile, cu amplasamentul în UA 224A în cadrul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Putna din Județul Suceava U.P.I în vederea elaborării amanajamentului silvic, gospodăririi și administrării în comun  pe perioada valabilității amanajamentului silvic,

67

08

31

privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava

68

08

31

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 57/2012 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza comunei Putna, județul Suceava

69

08

31

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe annul 2020 iniţiat de primarul comunei

70

09

08

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe annul 2020 iniţiat de primarul comunei

71

09

15

privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

72

09

15

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8354, 8355, 8356 și 8357

73

09

15

privind  aprobarea modificării și completării inventarului cuprinzând ternurile și clădirile ce aparțin domeniului privat al comunei Putna , județul Suceava

74

09

15

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale   „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2020-2021

75

09

18

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

76

10

12

privind alegerea președintelui de ședință

77

10

12

privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

78

10

12

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8358 și 8359

79

10

12

privind întocmirea documentației de schimbare a categoriei funcționale din fond forestier în parc recreativ – Parc de aventură

80

10

30

privind alegerea președintelui de ședință

81

10

30

privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Putna , județul Suceava

82

10

30

privind alegerea viceprimarului comunei Putna, județul Suceava

83

11

11

privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

84

11

11

privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8360, 8361  și 8362,

85

11

11

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8360, 8361, 8362, 8363 și 8364

86

11

27

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III al anului 2020,

87

11

27

privind completarea H.C.L. nr. 81/30.10.2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Putna, județul Suceava

88

11

27

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială    „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru lunile septembrie și octombrie 2020

89

11

27

privind aprobarea numărului și a  cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2020-2021

90

11

27

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2019-2020

91

11

27

privind aprobarea includerii în fondul forestier și amenajarea silvică a unor terenuri parținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava

92

11

27

privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

93

11

27

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8365 și 8366

94

11

27

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

95

12

21

privind aprobarea atribuirii denumirii  de „Căsuța poveștilor”  Grădiniței cu program normal Gura Putnei

96

12

21

privind aprobarea  funcţionării unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2021-2022

97

12

21

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul comisiilor de  inventariere, vânzare, concesionare sau închiriere a terenurilor  aparţinând domeniului public şi privat al comunei Putna, judeţul Suceava Putna

98

12

21

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Putna, județul Suceava care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Putna, judeţul Suceava

99

12

21

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

100

12

21

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

101

12

21

privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava

102

12

21

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2020

103

12

21

privind alegerea președintelui de ședință

104

12

21

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna noiembrie 2020

105

12

21

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Nr. crt.

Data emiterii
Anul/Luna

Ziua

Conținutul pe scurt al hotărârii

1

2021 / 01

29

privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2021

2

01

29

privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2021

3

01

29

privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru  închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei  şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2021

4

01

29

privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

5

01

29

privind  aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2021

6

01

29

privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Putna, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Putna, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava

7

01

29

privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei Putna, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

8

02

15

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a comunei Putna, judetul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recolteaza in anul 2021

9

02

15

privind aprobarea tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatari forestiere pentru masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a comunei Putna, judetul Suceava, propusa pentru licitatie, negocieri prestari servicii silvice, sau in regie proprie ce se recolteaza in anul 2021 din partida 8362

10

02

15

privind aprobarea pretului de vanzare pentru masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a comunei Putna, judetul Suceava, ce se recolteaza in anul 2021, din partizile 8362, 8001 si 8002

11

02

25

privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava

12

02

25

privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 78 din 31.10.2019 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava

13

02

25

privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

14

03

15

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

“MODERNIZARE SI EXTINDERE BAZA SPORTIVA IN COMUNA PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”

15

04

19

Privind alegerea președintelui de ședință

16

04

19

Privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

17

04

19

Privind  aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2021 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local

18

04

19

Privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap

19

04

19

Privind aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2021 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava

20

04

19

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                  „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile februarie și martie 2021

21

04

19

Privind   modificarea H.C.L. nr. 89 din 27.11.2020 referitoare la aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2020-2021

22

04

19

Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unor suprafețe de teren

23

04

19

Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2021 la nivelul comunei Putna, județul Suceava

24

04

19

Privind aprobarea contului de încheiere  a exercițiului bugetar pentru anul 2020

25

04

19

Privind  aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2021, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora

26

04

19

Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I al anului 2021

27

05

27

Privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

28

05

27

Privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural “Bucovina”, Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera”, Comuna Putna prin Consiliul local al comunei Putna și Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru organizarea și desfășurarea activităților de aniversare a 150 de ani de la ” Serbarea de la Putna”

29

05

27

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Școala Gimnazială ,, Mitropolit Iocob Putneanul,, Putna, pentru luna aprilie 2021

30

05

27

Privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. Târgu Mureș România pe durata existentei capacităților energetice, a suprafeței de 3 m.p. teren din domeniul privat al comunei Putna, pentru amplasare 3 stâlpi de beton tip SC 15014 necesari execuției racordului electric 20 kV și a PTA 24 Putna la Mănăstirea Sihăstria Putnei, comuna Putna, județul Suceava

31

05

27

Privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. Târgu Mureș România pe durata existentei capacităților energetice, a suprafeței de 2 m.p. teren din domeniul privat al comunei Putna, pentru obiectivul de investiții ,,Alimentare cu energie electrică Centru cultural Mitropolit Iacob Putneanul,, beneficiar Mănăstirea Putna, nr.201 județul Suceava

32

06

08

Privind aprobarea necesității și oportunității proiectului de atestare a comunei Putna, județul Suceava ca Stațiune Turistică de interes local

33

06

08

Privind înființarea unui centru local de informare și promovare turistică la nivelul comunei Putna, județul Suceava

34

06

18

Privind modificarea și completarea H.C.L. nr.5 din  29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recoltează în anul 2021

35

06

18

Privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, propusă pentru licitație, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8003

36

06

18

Privind aprobarea prețului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 8003

37

06

30

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Școala gimnazială “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru luna mai 2021

38

06

30

Privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul cu Dumitrașchievici Despina Elena și Teodoriuc Mihai Valerian

39

06

30

Privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Putna

40

06

30

Privind alegerea președintelui de ședință

41

07

09

Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2021

42

07

09

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 5091

43

07

30

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Școala gimnazială Mitropolit Iacob Putneanul, Putna pentru luna iunie 2021

44

07

30

Privind aprobarea modificării și completării inventarului cuprinzând terenurile și clădirile ce aparțin domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava

45

07

30

Privind modificarea H.C.L. nr. 19 din 19.04.2021 referitoare la aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap

46

07

30

Privind aprobarea contului de încheiere a execițiului bugetar pe trim. II al anului 2021

47

07

30

Privind modificarea și completarea H.C.L. nr.5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasădin fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recoltează în anul 2021

48

07

30

Privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, propusă pentru licitație, negocieri, prestări servicii silvice sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8005

49

07

30

Privind aprobarea prețului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile nr.8004 și 8005

50

09

03

Privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021

51

09

03

privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8011

52

09

03

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8006, 8007, 8008, 8009, 8010 și 8011

53

09

03

privind aprobarea  proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect a obiectivului de investiţii  „ Amenajare arhiva în corp B şi dotarea infrastructurii educaţionale a corpurilor A, B şi  Sală Sport a Şcolii gimnaziale  „ Mitropolit Iacob Putneanul”, comuna Putna, judeţul Suceava”

54

09

17

Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 41 din 09.07.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba  ce se recoltează în anul 2021 și modul de valorificare a acesteia

55

09

17

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 5102

56

09

17

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

57

09

24

Privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021

58

09

24

Privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partizile 8014 și 8015

59

09

24

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8012, 8013, 8014 și 8015

60

09

30

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna, judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2021-2022

61

09

30

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren

62

09

30

privind alegerea președintelui de ședință

63

10

14

Privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021

64

10

14

Privind aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partizile 8021 și 8022 fără valorificare

65

10

14

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8017 și 8018

66

10

14

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

67

10

14

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii     ” Modernizare drumuri comunale L=2,21 KM in sat Putna, comuna Putna, județul Suceava”

68

10

14

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava”

69

10

27

Privind  aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III al anului 2021

70

10

27

Privind  aprobarea modificării şi completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

71

10

27

Privind  aprobarea  Planului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor  privind gospodarirea, intretinerea si curatenia, salubrizarea si protectia mediului pe teritoriul administrativ al comunei Putna, judeţul Suceava

72

10

27

Privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți al autovehiculelor și utilajelor aflate în dotarea proprie a Primăriei comunei Putna, județul Suceava

73

10

27

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu  din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna

74

10

27

Privind transmiterea în folosință gratuită către Mănăstirea Putna  pe durata existentei capacităților energetice, a suprafeței de 101 mp.teren din domeniul privat  al comunei Putna, pentru obiectivul de investiții ” Alimentare cu energie electrică prin branșament trifazat Mănăstirea Putna”

75

10

27

Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021

76

10

27

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile   8019 și 8020

77

10

27

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii   Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava

78

10

27

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava”

79

11

26

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

80

11

26

privind  aprobarea zonării fiscale a comunei Putna, județul Suceava

81

11

26

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

82

11

26

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

83

11

26

privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2021-2022

84

11

26

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile iulie, septembrie și octombrie 2021

85

11

26

privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava

86

11

26

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021

87

11

26

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 8026

88

11

26

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

89

11

26

privind  aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2022 din partizile 8023 și 8024

90

11

26

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partizile 8017, 8018, 8019, 8020 , 8023, 8024, 8025, 8027, 8028, 8029 și 8031

91

12

20

Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

92

12

20

Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2021

93

12

20

Privind punerea la dispoziția proiectului „Managementul riscului la inundații în bazinul râului Suceava, județul Suceava”, beneficiar ANAR – Administrația Bazinală de Apă Siret, a unor terenuri aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale comuna Putna, județul Suceava, în vederea realizării investițiilor aferente acestuia

94

12

20

Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2022 și modul de valorificare a acestuia

95

12

20

Privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2022 din partida 8030

96

12

20

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida 8030

97

12

20

Privind alegerea președintelui de ședință

98

12

20

Privind aprobarea  funcţionării unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2022-2023

Nr. crt.

Data emiterii
Anul/Luna

Ziua

Conținutul pe scurt al hotărârii

1

2022 / 01

31

Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acesteia

2

01

31

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

3

01

31

Privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2022

4

01

31

Privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru  închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei  şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2022

5

01

31

Privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2022

6

01

31

Privind  aprobarea  numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap

7

01

31

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

8

01

31

Privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

9

02

10

Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

10

02

10

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru lunile noiembrie și decembrie 2022

11

02

28

Privind aprobarea rectificării bugetului  local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

12

02

28

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din U.P. II, u.a. 15 A, 15 J, 15 K și 17 A- Cîrlibaba

13

02

28

Privind aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local

14

02

28

Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

15

02

28

Privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament local de urbanism” Elaborare PUZ în vederea introducerii în intravilanul comunei Putna a unei parcele de teren în suprafață de 2000 m.p. ” în vederea construirii unei locuințe

16

02

28

Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren

17

02

28

Privind  aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2022, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora

18

02

28

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                     „ Mitropolit Iacob Putneanul„  Putna, pentru luna ianuarie 2022

19

02

28

Privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, în semestrul II al anului  şcolar 2021-2022

20

02

28

Privind înregistrarea comunei Putna, județul Suceava în Sistemul național electronic de plata (SNEP) online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar,  instalarea unui terminal de plată (POS), precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

21

03

25

privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General şi a Regulamentului local de urbanism ale comunei Putna, judeţul Suceava

22

03

29

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

23

03

29

privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2022 la nivelul comunei Putna, judeţul Suceava

24

03

29

Privind  aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2022 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava

25

03

29

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială  „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna februarie 2022

26

03

29

Privind aprobarea completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

27

03

29

aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investiţia “Construire si dotare dispensar uman in sat Putna, comuna Putna, judetul Suceava”

28

03

29

Privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” –  S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire si dotare dispensar uman in sat Putna, comuna Putna, judetul Suceava”

29

03

29

Privind alegerea președintelui de sedinta

30

03

29

Privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă  numitului Crețan Pantelimon aflat în situaţie de necesitate cauzată de incendiu

31

04

20

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul  2021

32

04

20

Privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1200 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

33

04

20

Referitor la aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă  numitului Schipor Dumitru aflat în situaţie de necesitate cauzată de incendiu

34

04

20

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „ Putna, pentru luna martie 2022

35

04

20

Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

36

04

20

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I al anului 2022

37

04

20

Privind aprobarea asocierii U.A.T Comuna Putna, cu U.A.T Comuna Brodina și U.A.T Comuna Straja, județul Suceava în vederea realizării în comun a  proiectului  „ÎNFIINȚARE REȚEA  INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR  BRODINA, PUTNA  ȘI STRAJA, JUDEȚUL SUCEAVA”

38

04

20

Privind  aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA  INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR  BRODINA, PUTNA  ȘI STRAJA, JUDEȚUL SUCEAVA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”

39

04

20

Privind aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava

40

04

20

Privind  modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

41

04

20

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida 8033,

42

05

16

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

43

05

16

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partizile nr. 8035 și 8037

44

05

20

Privind aprobarea cererii de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție:  ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”  în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială – Componenta C10 – Fondul local  iniţiat de primarul comunei

45

06

08

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

46

06

08

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida nr. 8036

47

06

08

Privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

48

06

22

Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru annul 2022

49

06

22

referitor la modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 12 din 28.02.2022 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022,din U.P. II, u.a. 15 A, 15 J, 15 K și 17 A- Cîrlibaba

50

06

22

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

51

06

22

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială   „ Mitropolit Iacob Putneanul „ Putna, pentru lunile aprilie și mai 2022,   iniţiat de primarul comunei,

52

06

22

Privind alegerea președintelui de ședință, iniţiat de primarul comunei

53

06

22

Privind  aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea stabilirii redevenței pentru concesionarea unui teren în suprafață de 895 m.p., imobil 34120,  aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

54

06

22

Privind solicitarea de trecere cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al Statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Putna și în administrarea Consiliului Local al comunei Putna, județul Suceava

55

06

29

Privind : „Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect

56

06

29

Privind :„ Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus-Putna ” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect

57

07

08

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

58

07

08

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

59

07

08

Privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022 din partida  8038 și a tarifului pentru prestările de servicii de exploatări forestiere

60

07

08

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida 8038

61

07

28

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. II al anului 2022

62

07

28

Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

63

07

28

Privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Putna, Județul Suceava, Actele adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava

64

07

28

Privind atribuirea denumirilor străzilor din  comuna PUTNA, judetul SUCEAVA

65

07

28

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială  „ Mitropolit Iacob Putneanul „ Putna, pentru luna iunie 2022

66

07

28

Privind aprobarea vânzării în condiţiile legii a unui lot de teren în suprafață de 1200 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

67

07

28

Privind aprobarea participării U.A.T. Comuna Putna la   Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, naprin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități: ,,Infiintare statii de reincarcare  pentru vehicule electrice, in comuna Putna, judetul Suceava”

68

07

28

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

69

07

28

Privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022 din partida  8039 și a tarifului pentru prestările de servicii de exploatări forestiere

70

07

28

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida 8039

71

07

28

Privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului la faza Proiect Tehnic şi a cheltuielilor legate de proiect a obiectivului de investiţii  „Amenajare arhiva în corp B şi dotarea infrastructurii educaţionale a corpurilor A, B şi Sală Sport a Şcolii gimnaziale  „ Mitropolit Iacob Putneanul” , comuna Putna, judeţul Suceava”

72

08

17

Privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea Devizului general, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții  “Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Putna județul Suceava”

73

08

17

Privind modificarea H.C.L. nr. 1 din 31.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acesteia

74

08

17

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida 5118

75

08

31

Privind aprobarea rectificării bugetului  local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

76

08

31

Privind  atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren

77

08

31

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială    „ Mitropolit Iacob Putneanul„  Putna, pentru luna iulie 2022,

78

08

31

Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții         „ Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

79

09

23

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

80

09

23

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partizile 8040, 8041 și 8044

81

09

23

Privind  aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partizile 8042 și 8043 fără valorificare

82

09

28

Privind modificarea H.C.L. nr. 1 din 31.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acesteia

83

09

28

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida 5121

84

09

30

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale  „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2022-2023

85

09

30

Privind aprobarea completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

86

09

30

Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor  Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna  care au obținut rezultate deosebite la examenele de evaluare națională și bacalaureat, la olimpiade județene, naționale și internaționale, concursuri județene, naționale și internaționale precum și competiții sportive județene, regionale, naționale sau internaționale

87

09

30

Privind  alegerea preşedintelui de şedinţă

88

10

12

Privind aprobarea depunerii proiectului: Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus – Etapa 2” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect

89

10

12

Privind aprobarea depunerii proiectului  “Reabilitare moderată cămin cultural Putna, sat Putna, Comuna Putna, Județul Suceava” pentru comuna Putna, județul Suceava

90

10

24

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

91

10

24

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partizile 8045, 8046, 8047 și 8048

92

10

28

Privind aprobarea rectificării bugetului  local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

93

10

28

Privind  aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III al anului 2022

94

10

28

Privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2022-2023

95

10

28

Privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 800 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

96

10

28

Privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE , al comunei Putna, judeţul Suceava unei persoane cu merite deosebite

97

10

28

Privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unui teren în suprafață de 895 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava

98

10

28

Privind  aprobarea tarifelor pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și  deșeurilor similare, depozitarea deșeurilor menajere comunale fracție-umedă și colectarea separată, transportul separat, sortarea și valorificarea  deșeurilor municipale fracție-uscată, începând cu data de 01.11.2022

99

10

28

Privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 123 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava

100

11

14

Privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava ”

101

11

14

Privind aprobarea participării Comunei Putna, județul Suceava ca membru fondator al Asociației de Management al Destinației Turistice Sucevița-Putna

102

11

29

Privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava

103

11

29

Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

104

11

29

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 8049 și 8050

105

11

29

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                  „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru lunile septembrie și octombrie 2022

106

11

29

Privind aprobarea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

107

11

29

Privind aprobarea vânzării în condiţiile legii a unui lot de teren în suprafaţă de 800 m.p.  aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

108

11

29

Privind aprobarea rectificării bugetului  local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

109

11

29

Privind  atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava a unui drum comunal

110

11

29

Privind acordarea de premii elevilor  Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna  care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare în anul școlar 2021/2022

111

11

29

Privind participarea Comunei Putna, județul Suceava la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură

112

12

15

Privind aprobarea RAPORTULUI pentru ajustarea prețurilor din cadrul Devizului General  al proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”, în conformitate cu HG 379/2020, precum și a indicatorilor tehnico – economici revizuiți

113

12

15

Privind  aprobarea valorii actualizate a investițiilor, conform HG 379/2020, aferente UAT comuna Putna și a participării Consiliului Local al UAT comuna Putna la cofinanțarea Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”

114

12

15

Privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu revizuită în baza HG 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT comuna Putna să susțină și să voteze  în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, precum și aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin încheierea Actului adițional nr. 6 la Contract

115

12

15

Privind rectificarea bugetului  local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

116

12

20

Privind  aprobarea depunerii si implementarii proiectului „  Rețea canalizare în zonele Bodârlău și Putnișoara, comuna Putna, județul Suceava”  in cadrul Programul Planul Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI – INVESTIȚIA 1: Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

117

12

20

Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „  Rețea canalizare în zonele Bodârlău și Putnișoara, comuna Putna, județul Suceava”  in cadrul Programul Planul Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI – INVESTIȚIA 1: Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

118

12

27

Privind  aprobarea  funcţionării unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2023-2024

119

12

27

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

120

12

27

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

121

12

27

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 8053, 8054 și 8056

122

12

27

Privind   aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. IV al anului 2022

123

12

27

Privind alegerea președintelui de ședință

Nr. crt.

Data emiterii
Anul/Luna

Ziua

Conținutul pe scurt al hotărârii

1

2023 / 01

26

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

2

01

26

Privind  aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2023 din partida 8057

3

01

26

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile   8051, 8052, 8055, 8057

4

01

26

Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acesteia

5

01

26

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 5118 și 5121

6

01

30

Privind  aprobarea bugetului de venituri șicheltuieli pentru anul 2023

7

01

30

Privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2023

8

01

30

Privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru  închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei  şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2023

9

01

30

Privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2023

10

01

30

Privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

11

01

30

Privind aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local

12

01

30

Privind aprobarea  numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap

13

01

30

Privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unui teren în suprafață de 221 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava

14

01

30

Privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

15

01

30

Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unor suprafețe de teren

16

01

30

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                     „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru lunile noiembrie și decembrie 2022

17

02

28

Privind  aprobarea Acordului de Înfrățire între  comuna Putna, judeţul Suceava din România şi satul Opaci, raionul Căușeni din  Republica Moldova

18

02

28

Privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute de trecere către SC.DELGAZ-GRID S.A.Târgu Mureș România prin ocuparea definitivă și temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public  al comunei Putna, pentru realizarea lucrării  ” Modernizare, reabilitare și îmbunătățire nivel tensiune, în rețelele de joasă tensiune din gestiunea Delgaz Grid SA etapa 1, PTA1 Putna,  județul Suceava”

19

02

28

Privind aprobarea modificării şi completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

20

02

28

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială   „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna ianuarie 2023

21

03

09

Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

22

03

17

Privind aprobarea proiectului DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE „MITROLPOLIT IACOB PUTNEANUL” PUTNA şi depunerea acestuia în vederea obţinerii finanţării în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație

23

03

31

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2022

24

03

31

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „ Putna, pentru luna februarie 2023

25

03

31

Privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2023 la nivelul comunei Putna, judeţul Suceava

26

03

31

Privind  aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2023 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava

27

03

31

Privind aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2023, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora

28

03

31

Privind  aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 485 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

29

03

31

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

30

03

31

Privind aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava

31

03

31

Privind aprobarea tarifelor de sortare, colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale – fracţia umedă şi fracţia uscată, al deşeurilor voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, precum și a deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestoraîn vederea asigurării serviciului public de salubrizare pe raza comunei Putna, judeţul Suceava

32

04

12

Privind  atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren

33

04

28

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I al anului 2023

34

04

28

Privind modificarea unei denumiri de stradă din  Comuna PUTNA, judetul SUCEAVA

35

04

28

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială        „ Mitropolit Iacob Putneanul „ Putna, pentru luna martie 2023

36

04

28

Privind aprobarea de principiu a efectuării unui schimb de terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava și numitului Cuciurean Gheorghe

37

04

28

Privind  stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

38

04

28

Privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

39

04

28

Privind  aprobarea documentației tehnico-economice faza-DALI  și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare moderată cămin cultural Putna, sat Putna, Comuna Putna, Județul Suceava”

40

05

15

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia,

41

05

15

Privind  aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2023 din partida 8062

42

05

15

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 8058, 8059, 8060,8061 și 8062

43

05

31

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială   „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna aprilie 2023

44

05

31

Privind aprobarea vânzării în condiţiile legii a două loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

45

05

31

Privind aprobarea modificării şi completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

46

05

31

Privind  conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE , al comunei Putna, judeţul Suceava unor persoane cu merite deosebite

47

05

31

Privind aprobarea înființării „Clubului  Sportiv Bradul  Putna”, în subordinea Consiliului Local al comunei Putna, judeţul  Suceava, structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții al acestuia

48

05

31

Privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local CGG din cadrul Consiliului local al comunei Putna, jud Suceava , înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

49

05

31

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

50

05

31

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile   8063 și 8064

51

05

31

Privind aprobarea participarii Comunei Putna, județul Suceava la Parteneriatul LEADER 2023 – 2027 cu denumirea ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SUCEVIȚA – PUTNA”

52

06

12

Privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava

53

06

12

Privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum și împuternicirea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să semneze, în numele și pe seama membrilor Asociației, Actul adițional de modificare și completare a Statutului Asociației prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre

54

06

29

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

55

06

29

Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Putna, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C Suceava), să voteze pentru aprobarea retragerii din A.J.A.C Suceava, a membrilor asociați care au adoptat hotărâri de retragere din Asociație și din Contractul de delegare, aprobarea Actului adițional de modificare și completare a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, aprobarea modificării contractului de delegare prin încheierea Actelor adiționale nr.7 și nr.8 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Putna Actul adiţional de modificare și completare a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare și Actele adiționale la contractul de delegare

56

06

29

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor aferente proiectului:  ”Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete în parteneriat” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local

57

06

29

Privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “MODERNIZARE SI EXTINDERE BAZA SPORTIVA IN COMUNA PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”,

58

07

13

Privind rectificare bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

59

07

13

Privind  aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. II al anului 2023

60

07

13

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială    „ Mitropolit Iacob Putneanul „ Putna, pentru luna mai 2023

61

07

13

Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren

62

07

13

Privind aprobarea unui schimb de terenuri ce aparţin domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava şi numitului Cuciurean Gheorghe

63

07

13

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenti obiectivului de investiţii ”REALIZAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO A SPATIULUI PUBLIC , COMUNA PUTNA JUDETUL SUCEAVA”

64

07

13

Privind modificarea H.C.L. nr. 4 din 26.01.2023 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acesteia

65

07

13

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 5126 și 5127

66

07

13

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

67

07

13

Privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023 din partizile 8066 și 8067 și a tarifului pentru prestările de servicii de exploatări forestiere

68

07

13

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile   8066 și 8067

69

07

13

Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Reabilitare și modernizare drum comunal afectat de calamități în comuna Putna, județul Suceava”

70

07

13

Privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitare și modernizare drum comunal afectat de calamități în comuna Putna, județul Suceava”

71

07

28

Privind modificarea H.C.L. nr. 4 din 26.01.2023 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

72

07

28

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 5130, 5131 și 5132

73

07

28

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

74

07

28

Privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2023 din partida 807

75

07

28

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 8065, 8068, 8069 și 8070

76

08

07

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023

77

08

07

Privind  acordul introducerii a doi noi parteneri, respectiv UAT Comuna Ilva Mare din județul Bistrița-Năsăud și UAT Comuna Sărățeni din județul Mureș în cadrul Acordului de Parteneriat aferent proiectului ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură

78

08

07

Privind aprobarea modificării şi completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

79

08

18

Privind aprobarea neasumării responsabilității de către UAT Comuna Putna a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României

80

08

18

Privind probarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, în urma procedurilor de achiziții publice,  pentru obiectivul de investiții  „ Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

81

08

18

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

82

08

18

Privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2023 din partizile 8073, 8074 și 8075

83

08

18

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 8073, 8074 și 8075

84

08

29

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială        „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna iunie 2023

85

08

29

Privind participarea Comunei Putna, județul Suceava la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu

86

08

29

Privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 173 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

87

08

29

Privind  atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren

88

08

29

Privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

89

08

29

Privind implementarea proiectului ” Achiziție echipamente pentru locuri de joacă în comuna Putna, județul Suceava ”

90

08

29

Privind modificarea H.C.L. nr. 44 din 20.05.2022 privind aprobarea cererii de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție:  ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”  în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială – Componenta C10 – Fondul local

91

08

29

Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

92

09

29

Privind modificarea H.C.L. nr. 81/22.09.2023 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Putna, Judeţul Suceava

93

09

29

Privind aprobarea vânzării în condiţiile legii a unui lot de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

94

09

29

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2023-2024

95

09

29

Privind alegere președinte de ședință

96

09

29

Privind aprobarea Acordului de Înfrățire între  comuna Putna, judeţul Suceava din România şi comuna Zagarancea, raionul Ungheni din  Republica Moldova

97

09

29

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

98

09

29

Privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2023 din partida 8076

99

09

29

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile   8074, 8076 și 8077

100

10

09

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

101


10

09

Privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2023 din partida 8080  

10

09

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 8078, 8079, 8080, 8083 și 8087

103

10

09

Privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava

104

10

30

Privind avizarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim.III al anului 2023

105

10

30

Privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 31 din 31.03.2023 referitoare la  aprobarea tarifelor de sortare, colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale – fracţia umedă şi fracţia uscată, al deşeurilor voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, precum și a deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestoraîn vederea asigurării serviciului public de salubrizare pe raza comunei Putna, judeţul Suceava

106

10

30

Privind aprobarea modificării şi completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

107

10

30

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Extindere rețea de iluminat public în zona Bodârlău, comuna Putna, judeţul Suceava”

108

10

30

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 28.04.2023 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

109

10

30

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 iniţiat de primarul comunei

110

10

30

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

111

10

30

Privind  aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2023 din partizile 8085 și 8081

112

10

30

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 8081, 8085 și 8086  

113

11

20

Privind rectificare bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

114

11

20

Privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

115

11

20

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

116

11

20

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 8078, 8079, 8080, 8083 și 8087

117

11

20

Privind aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partizile 8042 și 8043 fără valorificare

118

11

28

Privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament local de urbanism în vederea introducerii în intravilanul comunei Putna a unei parcele de teren în suprafață de 4.697 m.p. – imobil nr. 32876 pentru construire Cabană P+M, anexe P, puț apă, bazin vidanjabil, împrejmuire teren și branșament electric,

119

11

28

Privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament local de urbanism în vederea introducerii în intravilanul comunei Putna a unei parcele de teren în suprafață de 7.821 m.p. – imobil nr. 34145 pentru construire Sală de festivități, anexe P, panou publicitar, amenajare parcare, bazin vidanjabil, puț apă, împrejmuire teren și branșament electric

120

11

28

Privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție pentru desemnarea unui administrator în Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

121

11

28

Privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, pentru proiectul din Investiția I.4  ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”, finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură

122

11

28

Privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava

123

11

28

Privind modificarea H.C.L. nr. 97 din 21.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna, judeţul Suceava în cadrul comisiilor de inventariere, vânzare, concesionare sau închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei Putna, judeţul Suceava Putna

124

11

28

Privind aprobarea participării comunei Putna, județul Suceava la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru realizarea obiectivului de investiții „ Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la sediul Primăriei Putna”,

125

11

28

Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava a unor drumuri vicinale

126

11

28

Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Putna, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C Suceava) și Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiei, Caietul de sarcini al Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de Operatorul regional Societatea ACET S.A. Suceava, Regulamentul Serviciului actualizat, Studiul de specialitate elaborat de societatea PROTOBY Iași, indicatorii de performanță și indicatorii statistici ai Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de Operatorul regional Societatea ACET S.A. Suceava, contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, și completarea Contractului de delegare, prin încheierea Actului adițional nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Putna actul adițional nr.9 la Contractul de delegare

127

11

28

Privind  aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2024 şi modul de valorificare a acestuia

128

11

28

Privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2024 din partizile 8089, 8091, 8093 și 8094

129

11

28

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2024, din partizile   8089, 8091, 8093, 8094, 8066 și  8075

130

12

11

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023

131

12

20

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

132

12

20

Privind alegere președinte de ședință

133

12

20

Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. IV al anului 2023,

134

12

20

Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba  ce se recoltează în anul 2024 şi modul de valorificare a acestuia

135

12

20

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2024, din partida   5121

136

12

20

Privind aprobarea funcţionării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2024-2025

137

12

20

Privind aprobarea participării comunei Putna, județul Suceava la Programul – cheie – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei prin apelul de finanțare: ”Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice” din Fondul de modernizare a României a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ” Infiintare parc fotovoltaic și utilizarea energiei pentru consumul propriu al UAT Comuna Putna, județul Suceava”

138

12

20