Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

NR. CRT.

TITLUL PROIECTULUI

INIȚIATOR

NR. ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII PROIECTULUI 

NR. ȘI DATA REFERATULUI DE APROBARE

1

Proiect hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului Secţiunii de dezvoltare pe anul 2019

Primar

23/07.01.2020

22/07.01.2020

2

Proiect hotărâreprivind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

26/07.01.2020

25/07.01.2020

3

Proiect hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partida 8333

Primar

29/07.01.2020

28/07.01.2020

4

Proiect hotărâre privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020

Primar

32/07.01.2020

31/07.01.2020

5

Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, iniţiat de primarul comunei

Primar

379/23.01.2020

6

Proiect hotărâre privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2020

Primar

4117/07.08.2019

4002/01.08.2019

7

Proiect hotărâre referitor la instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2020

Primar

4560/30.08.2019

4552/30.08.2019

8

Proiect hotărâre privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2020

Primar

4354/22.08.2019

4353/22.08.2019

9

Proiect hotărâre privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Primar

4688/09.09.2019

4564/02.09.2019

10

Proiect hotărâre privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile noiembrie și decembrie 2019

Primar

4688/09.09.2019

4564/02.09.2019

11

Proiect hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

385/23.01.2020

384/23.01.2020

12

Proiect hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap

Primar

388/23.01.2020

387/23.01.2020

13

Proiect hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

391/23.01.2020

390/23.01.2020

14

Proiect hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava

Primar

395/23.01.2020

394/23.01.2020

15

Proiect hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava în domeniul public al acesteia

Primar

534/30.01.2020

533/30.01.2020

16

privind   aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local

Primar

243/17.01.2020

242/17.01.2020

17

aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 368 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

1040/21.02.2020

1039/21.02.2020

18

privind aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2020, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora

Primar

1043/21.02.2020

1042/21.02.2020

19

privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna ianuarie 2020

Primar

1046/21.02.2020

1045/21.02.2020

20

privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 78 din 31.10.2019 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava

Primar

1049/21.02.2020

1048/21.02.2020

21

privind  atestarea apartenenței la domeniul privat a unei suprafețe de teren și aprobarea  completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

1052/21.02.2020

1051/21.02.2020

22

privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

1055/21.02.2020

1054/21.02.2020

23

privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

1117/25.02.2020

1116/25.02.2020

24

privind aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partida 8303 fără valorificare

Primar

1120/25.02.2020

1119/25.02.2020

25

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Primar

1442/09.03.2020

1441/09.03.2020

26

privind aprobarea ploanului de analiza si acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna

Primar

689/05.02.2020

642/04.02.2020

27

privind aprobare cont executie buegtara anul 2019

Primar

1037/21.02.2020

1035/20/02/2020

28

privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Primar

1725/24.03.2020

1724/24.03.2020

29

privind aprobarea neasumării responsabilității de către UAT Comuna Putna 

a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României

Primar

1728/24.03.2020

1727/24.03.2020

30

privind alegerea președintelui de ședință

Primar

1740/24.03.2020

1739/24.03.2020

31

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava

Primar

2083/23.04.2020

2082/23.04.2020

32

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna februarie 2020

Primar

2086/23.04.2020

2085/23.04.2020

33

privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

2089/23.04.2020

2088/23.04.2020

34

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020

Primar

2092/23.04.2020

2091/23.04.2020

35

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I al anului 2020

Primar

2095/23.04.2020

2094/23.04.2020

36

privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava înscris în Anexa la Hotărârea nr. 22 / 25.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Primar

2112/24.04.2020

2111/24.04.2020

37

privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 51 din 25.07.2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava ”.

Primar

2156/27.04.2020

2155/27.04.2020

38

privind corectarea art. 1 al H.C.L. nr. 52 din 25.07.2019 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava ”

Primar

2159/27.04.2020

2158/27.04.2020

39

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Primar

2175/29.04.2020

2174/29.04.2020

40

privind corectarea datei H.C.L. nr. 15/2020 referitoare la aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava în domeniul public al acesteia

Primar

2469/22.05.2020

2468/22.05.2020

41

privind  aprobarea vânzării , în condițiile legii, a unui lot de teren în suprafață de 368 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

2472/22.05.2020

2471/22.05.2020

42

privind  aprobarea de principiu a vânzării a 8 loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

2475/22.05.2020

2474/22.05.2020

43

privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna martie 2020

Primar

2478/22.05.2020

2477/22.05.2020

45

privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8339, 8340 și 8341

Primar

2484/22.05.2020

2483/22.05.2020

46

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020

Primar

2487/22.05.2020

2486/22.05.2020

47

privind solicitarea adresată Guvernului României  pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a terenurilor și a lucrărilor de artă aferente acestora, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei Putna şi în administrarea Consiliului Local al comunei Putna, județul Suceava

Primar

2800/10.06.2020

2799/10.06.2020

48

privind alegerea președintelui de ședință

Primar

3592/21.07.2020

3590/21.07.2020

49

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția 

“MODERNIZARE SI EXTINDERE BAZA SPORTIVA IN COMUNA PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”

Primar

3595/21.07.2020

3594/21.07.2020

50

privind modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 101/15.11.2018 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului, imobilelor intravilan  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  „ Modernizare și extindere Bază sportivă în comuna Putna, judeţul Suceava”

Primar

3598/21.07.2020

3597/21.07.2020

51

privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Primar

3660/23.07.2020

3659/23.07.2020

52

privind aprobarea vânzării , în condițiile legii, a 5 loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

3664/23.07.2020

3663/23.07.2020

53

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe 3582 m.p. teren

Primar

3667/23.07.2020

3666/23.07.2020

54

privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna iunie 2020

Primar

3670/23.07.2020

3669/23.07.2020

55

privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

Primar

3673/23.07.2020

3672/23.07.2020

56

privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

3676/23.07.2020

3675/23.07.2020

57

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

3707/23.07.2020

3706/23.07.2020

58

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020,

Primar

3710/23.07.2020

3711/23.07.2020

59

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe tri. II al anului 2020,

Primar

3799/28.07.2020

3798/28.07.2020

60

privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

3810/29.07.2020

3809/29.07.2020

61

privind  aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8350 și 8351

Primar

3813/29.07.2020

3812/29.08.2020

62

privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020 din partida  8351

Primar

3816/29.07.2020

3815/29.07.2020

63

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8349, 8350 și 8351

Primar

3819/29.07.2020

3818/29.07.2020

64

privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

4373/24.08.2020

4372/24.08.2020

65

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8352 și 8353

Primar

4376/24.08.2020

4375/24.08.2020

66

privind aprobarea includerii suprafeței de 3,8 ha teren cu vegetație forestieră, proprietate privată a numiților Șoflău Petru și Șoflău Ovidiu Vasile, cu amplasamentul în UA 224A în cadrul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Putna din Județul Suceava U.P.I în vederea elaborării amanajamentului silvic, gospodăririi și administrării în comun  pe perioada valabilității amanajamentului silvic

Primar

4406/25.08.2020

4405/25.08.2020

67

privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

4409/25.08.2020

4408/25.08.2020

68

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 57/2012 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza comunei Putna, județul Suceava

Primar

4412/25.08.2020

4411/25.08.2020

69

privind aprobarea  completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

4415/25.08.2020

4414/25.08.2020

70

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Primar

4492/27.08.2020

4491/27.08.2020

71

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Primar

4727/07.09.2020

4726/07.09.2020

72

privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

4837/14.09.2020

4836/14.09.2020

73

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8354, 8355, 8356 și 8357,

Primar

4840/14.09.2020

4839/14.09.2020

74

privind  aprobarea modificării și completării inventarului cuprinzând ternurile și clădirile ce aparțin domeniului privat al comunei Putna , județul Suceava

Primar

4843/14.09.2020

4842/14.09.2020

75

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale   „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2020-2021

Primar

4846/14.09.2020

4845/14.09.2020

76

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Primar

4975/17.09.2020

4974/17.09.2020

77

privind alegerea președintelui de ședință

Primar

5368/09.10.2020

5367/09.10.2020

78

privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

5371/09.10.2020

5370/09.10.2020

79

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8358 și 8359

Primar

5374/09.10.2020

5373/09.10.2020

80

privind întocmirea documentației de schimbare a categoriei funcționale din fond forestier în parc recreativ – Parc de aventură

Primar

5377/09.10.2020

5376/09.10.2020

81

privind alegerea președintelui de ședință

Primar

5716/30.10.2020

5715/30.10.2020

82

privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Putna , județul Suceava

Primar

5719/30.10.2020

5718/30.10.2020

83

privind alegerea viceprimarului comunei Putna, județul Suceava

Primar

5722/30.10.2020

5721/30.10.2020

84

privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

5860/10.11.2020

5859/10.11.2020

85

privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8360, 8361  și 8362,

Primar

5863/10.11.2020

5862/10.11.2020

86

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8360, 8361, 8362, 8363 și 8364

Primar

5866/10.11.2020

5865/10.11.2020

87

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III al anului 2020

Primar

6118/19.11.2020

6117/19.11.2020

88

privind completarea H.C.L. nr. 81/30.10.2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Putna, județul Suceava

Primar

6121/19.11.2020

6120/19.11.2020

89

privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru lunile septembrie și octombrie   2020

Primar

6124/19.11.2020

6123/19.11.2020

90

privind  aprobarea numărului și a  cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2019-2020

Primar

6127/19.11.2020

6126/19.11.2020

91

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2019-2020

Primar

6130/19.11.2020

6129/19.11.2020

92

privind aprobarea includerii în fondul forestier și amenajarea silvică a unor terenuri parținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava

Primar

6133/19.11.2020

6132/19.11.2020

93

privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

6248/25.11.2020

6247/25.11.2020

94

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8365 și 8366

Primar

6251/25.11.2020

6250/25.11.2020

95

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Primar

6254/25.11.2020

6253/25.11.2020

96

privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2021

Primar

6408/08.12.2020

6407/08.12.2020

97

privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Primar

6411/08.12.2020

6410/08.12.2020

98

privind  aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local

Primar

6414/08.12.2020

6413/08.12.2020

99

privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2021

Primar

6417/08.12.2020

6418/08.12.2020

100

privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru  închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei  şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2021

Primar

6420/08.12.2020

6421/08.12.2020

101

privind aprobarea atribuirii denumirii  de „Căsuța poveștilor”  Grădiniței cu program normal Gura Putnei

Primar

6011/16.11.2020

6110/16.11.2020

102

privind  aprobarea  funcţionării unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2021-2022

Primar

6511/14.12.2020

6510/14.12.2020

103

privind   desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul comisiilor de  inventariere, vânzare, concesionare sau închiriere a terenurilor  aparţinând domeniului public şi privat al comunei Putna, judeţul Suceava Putna

Primar

6514/14.12.2020

6513/14.12.2020

104

desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Putna, județul Suceava care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

6517/14.12.2020

6516/14.12.2020

105

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava,

Primar

6520/14.12.2020

6519/14.12.2020

106

privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

6523/14.12.2020

6522/14.12.2020

107

privind  aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

6526/14.12.2020

6525/14.12.2020

108

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2020

Primar

6529/14.12.2020

6528/14.12.2020

109

privind  alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar

6532/14.12.2020

6531/14.12.2020

110

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                        „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna noiembrie 2020

Primar

6535/14.12.2020

6534/14.12.2020

111

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020,

Primar

6538/14.12.2020

6537/14.12.2020

1

privind  aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2021

Primar

383/21.01.2021

382/21.01.2021

2

privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Putna, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Putna, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava

Primar

386/21.01.2021

385/21.01.2021

3

privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei Putna, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

Primar

389/21.01.2021

388/21.01.2021

4

privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021

Primar

833/12.02.2021

832/12.02.2021

5

privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8362

Primar

836/12.02.2021

835/12.02.2021

6

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8362, 8001 și 8002

Primar

839/12.02.2021

838/12.02.2021

7

privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

985/18.02.2021

984/18.02.2021

8

privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 78 din 31.10.2019 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava

Primar

988/18.02.2021

987/18.02.2021

9

privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

991/18.02.2021

990/18.02.2021

10

privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unui teren în suprafață de 3582 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava

Primar

1027/19.02.2021

1026/19.02.2021

11

Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2020

Primar

1042/19.02.2021

1043/19.02.2021

12

Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2021 la nivelul comunei Putna, județul Suceava

Primar

1088/23.02.2021

1087/23.02.2021

13

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

“MODERNIZARE SI EXTINDERE BAZA SPORTIVA IN COMUNA PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”

Primar

1515/12.03.2021

1514/12.03.2021

14

privind alegerea președintelui de ședință

Primar

2152/12.04.2021

2151/12.04.2021

15

Privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Primar

2155/12.04.2021

2154/12.04.2021

16

Privind aprobarea  numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap

Primar

2158/12.04.2021

2157/12.04.2021

17

Privind aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2021 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava

Primar

2161/12.04.2021

2160/12.04.2021

18

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                   „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile februarie și martie 2021

Primar

2164/12.04.2021

2163/12.04.2021

19

Privind   modificarea H.C.L. nr. 89 din 27.11.2020 referitoare la aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2020-2021

Primar

2167/12.04.2021

2166/12.04.2021

20

Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unor suprafețe de teren

Primar

2170/12.04.2021

2169/12.04.2021

21

Privind  aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2021, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora

Primar

2173/12.04.2021

2172/12.04.2021

22

Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I al anului 2021

Primar

2176/12.04.2021

2175/12.04.2021

23

Privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inițiat de primarul comunei

Primar

2827/20.05.2021

2826/20.05.2021

24

Privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural “Bucovina”, Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera”, Comuna Putna prin Consiliul local al comunei Putna și Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru organizarea și desfășurarea activităților de aniversare a 150 de ani de la ” Serbarea de la Putna”, inițiat de primarul comunei

Primar

2830/20.05.2021

2829/20.05.2021

25

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Școala Gimnazială ,, Mitropolit Iocob Putneanul,, Putna, pentru luna aprilie 2021, inițiat de primarul comunei

Primar

2833/20.05.2021

2832/20.05.2021

26

Privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea stabilirii redevenței pentru concesionarea unui teren in suprafață de 164 m.p., imobil 31789, aparținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava, inițiat de primarul comunei

Primar

2836/20.05.2021

2835/20.05.2021

27

Privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. Târgu Mureș România pe durata existentei capacităților energetice, a suprafeței de 3 m.p. teren din domeniul privat al comunei Putna, pentru amplasare 3 stâlpi de beton tip SC 15014 necesari execuției racordului electric 20 kV și a PTA 24 Putna la Mănăstirea Sihăstria Putnei, comuna Putna, județul Suceava, inițiat de primarul comunei

Primar

2839/20.05.2021

2838/20.05.2021

28

Privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. Târgu Mureș România pe durata existentei capacităților energetice, a suprafeței de 2 m.p. teren din domeniul privat al comunei Putna, pentru obiectivul de investiții ,,Alimentare cu energie electrică Centru cultural Mitropolit Iacob Putneanul,, beneficiar Mănăstirea Putna, nr.201 județul Suceava, inițiat de primarul comunei

Primar

2844/20.05.2021

2842/20.05.2021

29

Privind aprobarea necesității și oportunității proiectului de atestare a comunei Putna ca Stațiune Turistică de interes local

Primar

3055/02.06.2021

3054/02.06.2021

30

Privind înființarea unui centru local de informare și promovare turistică la nivelul comunei Putna, județul Suceava

Primar

3058/02.06.2021

3057/02.06.2021

31

privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021

Primar

3326/17/06/2021

3325/17/06/2021

32

privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8003,

Primar

3329/17.06.2021

3328/17.06.2021

33

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 8003

Primar

3332/17.06.2021

3331/17.06.2021

34

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Școala gimnazială “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru luna mai 2021

Primar

3409/24.06.2021

3408/24.06.2021

35

privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul cu Dumitrașchievici Despina Elena și Teodoriuc Mihai Valerian

Primar

3412/24.06.2021

3411/24.06.2021

36

privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Putna

Primar

3415/24.06.2021

3414/24.06.2021

37

privind alegerea președintelui de ședință

Primar

3418/24.06.2021

3417/24.06.2021

38

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2021

Primar

3686/08.07.2021

3685/08.07.2021

39

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 5091

Primar

3689/08.07.2021

3688/08.07.2021

40

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Școala gimnazială Mitropolit Iacob Putneanul, Putna pentru luna iunie 2021

Primar

3928/22.07.2021

3927/22.07.2021

41

privind aprobarea modificării și completării inventarului cuprinzând terenurile și clădirile ce aparțin domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava

Primar

3931/22.07.2021

3930/22.07.2021

42

privind modificarea H.C.L. nr. 19 din 19.04.2021 referitoare la aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap

Primar

3934/22.07.2021

3933/22.07.2021

43

privind aprobarea contului de încheiere a execițiului bugetar pe trim. II al anului 2021

Primar

3937/22.07.2021

3936/22.07.2021

44

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasădin fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recoltează în anul 2021

Primar

3940/22.07.2021

3939/22.07.2021

45

privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, propusă pentru licitație, negocieri, prestări servicii silvice sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8005

Primar

3943/22.07.2021

3942/22.07.2021

46

privind aprobarea prețului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile nr.8004 și 8005

Primar

3946/22.07.2021

3945/22.07.2021

47

Privind aprobarea  Planului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor  privind gospodarirea, intretinerea si curatenia, salubrizarea si protectia mediului pe teritoriul administrativ al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

4548/31.08.2021

4547/31.08.2021

48

privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021

Primar

4588/01.09.2021

4587/01.09.2021

49

privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8011

Primar

4591/01.09.2021

4590/01.09.2021

50

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8006, 8007, 8008, 8009, 8010 și 8011

Primar

4594/01.09.2021

4593/01.09.2021

51

privind aprobarea  proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect a obiectivului de investiţii  „ Amenajare arhiva în corp B şi dotarea infrastructurii educaţionale a corpurilor A, B şi  Sală Sport a Şcolii gimnaziale          „ Mitropolit Iacob Putneanul”, comuna Putna, judeţul Suceava”,

Primar

4597/01.09.2021

4596/01.09.2021

52

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 41 din 09.07.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba  ce se recoltează în anul 2021 și modul de valorificare a acesteia

Primar

4805/15.09.2021

4804/15.09.2021

53

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 5102

Primar

4808/15.09.2021

4807/15.09.2021

54

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Primar

4844/16.09.2021

4845/16.09.2021

55

privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021

Primar

4984/23.09.2021

4983/23.09.2021

56

privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partizile 8014 și 8015

Primar

4987/23.09.2021

4986/23.09.2021

57

privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8012, 8013, 8014 și 8015

Primar

4990/23.09.2021

4989/23.09.2021

58

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna, judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2021-2022

Primar

5017/24.09.2021

5016/24.09.2021

59

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren

Primar

5020/24.09.2021

5019/24.09.2021

60

privind alegerea președintelui de ședință

Primar

5023/24.09.2021

5022/24.09.2021

61

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Primar

5217/07.10.2021

5216/07.10.2021

62

Privind aprobarea zonării fiscale a comunei Putna, județul Suceava

Primar

5219/07.10.2021

5218/07.10.2021

63

Privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021

Primar

5346/13.10.2021

5345/13.10.2021

64

Privind aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partizile 8021 și 8022 fără valorificare

Primar

5349/13.10.2021

5348/13.10.2021

65

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8017 și 8018

Primar

5352/13.10.2021

5351/13.10.2021

66

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Primar

5355/13.10.2021

5354/13.10.2021

67

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii                            ” Modernizare drumuri comunale L=2,21 KM in sat Putna, comuna Putna, județul Suceava”

Primar

5358/13.10.2021

5357/13.10.2021

68

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava”

Primar

5373/13.10.2021

5372/13.10.2021

69

Privind  aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III al anului 2021

Primar

5540/21.10.2021

5539/21.10.2021

70

Privind  aprobarea modificării şi completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava,

Primar

5543/21.10.2021

5542/21.10.2021

71

Privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți al autovehiculelor și utilajelor aflate în dotarea proprie a Primăriei comunei Putna, județul Suceava

Primar

5546/21.10.2021

5545/21.10.2021

72

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu  din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna

Primar

5549/21.10.2021

5548/21.10.2021

73

Privind transmiterea în folosință gratuită către Mănăstirea Putna  pe durata existentei capacităților energetice, a suprafeței de 101 mp.teren din domeniul privat  al comunei Putna, pentru obiectivul de investiții ” Alimentare cu energie electrică prin branșament trifazat Mănăstirea Putna”

Primar

5552/21.10.2021

5551/21.10.2021

74

Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021

Primar

5602/25.10.2021

5601/25.10.2021

75

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile   8019 și 8020

Primar

5606/25.10.2021

5604/25.10.2021

76

Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii   Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava

Primar

5613/26.10.2021

5612/26.10.2021

77

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava”,

Primar

5616/26.10.2021

5615/26.10.2021

78

Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Primar

6216/19.11.2021

6215/19.11.2021

79

Privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

6220/19.11.2021

6218/19.11.2021

80

Privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2021-2022

Primar

6225/19.11.2021

6223/19.11.2021

81

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                     „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile iulie, septembrie și octombrie 2021

Primar

6228/19/11/2021

6227/19/11/2021

82

Privind  aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

6233/19.11.2021

6230/19.11.2021

83

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021

Primar

6335/25.11.2021

6334/25.11.2021

84

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 8026

Primar

6338/26.11.2021

6337/26.11.2021

85

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

Primar

6341/25.11.2021

6340/25.11.2021

86

privind  aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2022 din partizile 8023 și 8024

Primar

6344/25.11.021

6343/25.11.021

87

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partizile 8017, 8018, 8019, 8020 , 8023, 8024, 8025, 8027, 8028, 8029 și 8031

Primar

6347/25.11.2021

6346/25.11.2021

88

Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Primar

6587/14.12.2021

6586/14.12.2021

89

Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2021

Primar

6590/14.12.2021

6589/14.12.2021

90

privind punerea la dispoziția proiectului „Managementul riscului la inundații în bazinul râului Suceava, județul Suceava”, beneficiar ANAR – Administrația Bazinală de Apă Siret, a unor terenuri aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale comuna Putna, județul Suceava, în vederea realizării investițiilor aferente acestuia

Primar

6593/14.12.2021

6592/14.12.2021

91

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2022 și modul de valorificare a acestuia

Primar

6600/14.12.2021

6599/14.12.2021

92

privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2022 din partida 8030

Primar

6603/14.12.2021

6602/14.12.2021

93

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida 8030

Primar

6606/14.12.2021

6605/14.12.2021

94

Privind  alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar

6609/14.12.2021

6608/14.12.2021

95

Privind  aprobarea  funcţionării unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2022-2023

Primar

6612/14.12.2021

6611/14.12.2021

96

Privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2022

Primar

6168/17.11.2021

6147/17.11.2021

97

Privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2022

Primar

6426/02.12.2021

6422/02.12.2021

98

privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru  închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei  şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2022.

Primar

6676/16.12.2021

6650/15.12.2021

1

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local

Primar

16/03.01.2022

15/03.01.2022

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Primar

3

Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Primar

455/25.01.2022

454/25.01.2022

4

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

458/25.01.2022

457/25.01.2022

5

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

Primar

461/25.01.2022

460/25.01.2022

6

Privind  aprobarea  numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap

Primar

465/25.01.2022

464/25.01.2022

7

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru lunile noiembrie și decembrie 2022

Primar

468/25.01.2022

467/25.01.2022

8

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

471/25.01.2022

470/25.01.2022

9

Privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

475/25.01.2022

473/25.01.2022

10

Privind aprobarea rectificării bugetului  local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Primar

1103/22.02.2022

1102/22.02.2022

11

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din U.P. II, u.a. 15 A, 15 J, 15 K și 17 A- Cîrlibaba

Primar

1106/22.02.2022

1105/22.02.2022

12

Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren

Primar

1109/00.02.2022

1108/00.02.2022

13

Privind  aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2022, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora

Primar

1112/22.02.2022

1111/22.02.2022

14

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                     „ Mitropolit Iacob Putneanul„  Putna, pentru luna ianuarie 2022

Primar

1116/22.02.2022

1115/22.02.2022

15

Privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, în semestrul II al anului  şcolar 2021-2022

Primar

1119/22.02.2022

1118/22.02.2022

16

Privind înregistrarea comunei Putna, județul Suceava în Sistemul național electronic de plata (SNEP) online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar,  instalarea unui terminal de plată (POS), precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

Primar

1122/22.02.2022

1121/22.02.2022

17

Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2021

Primar

1421/08.03.2022

1418/08.03.2022

18

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

1679/23.03.2022

1678/23.03.2022

19

privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2022 la nivelul comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

1682/23.03.2022

1681/23.03.2022

20

privind  aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2022 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava

Primar

1685/23.03.2022

1684/23.03.2022

21

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială  „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna februarie 2022

Primar

1690/23.03.2022

1689/23.03.2022

22

privind aprobarea completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

1693/23.03.2022

1692/23.03.2022

23

aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investiţia “Construire si dotare dispensar uman in sat Putna, comuna Putna, judetul Suceava”

Primar

1702/23.03.2022

1701/23.03.2022

24

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” –  S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire si dotare dispensar uman in sat Putna, comuna Putna, judetul Suceava”

Primar

1699/23.03.2022

1698/23.03.2022

25

privind alegerea președintelui de ședință

Primar

1705/23.03.2022

1704/23.03.2022

26

privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General şi a Regulamentului local de urbanism ale comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

1735/24.03.2022

1734/24.03.2022

27

privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă  numitului Crețan Pantelimon aflat în situaţie de necesitate cauzată de incendiu

Primar

1780/25.03.2022

1779/25.03.2022

28

Privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1200 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

2078/14.04.2022

2079/14.04.2022

29

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „ Putna, pentru luna martie 2022

Primar

2082/14.04.2022

2081/14.04.2022

30

Referitor la aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă  numitului Schipor Dumitru aflat în situaţie de necesitate cauzată de incendiu

Primar

2085/14.04.2022

2084/14.04.2022

31

Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Primar

2091/14.04.2022

2090/14.04.2022

32

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I al anului 2022

Primar

2094/14.04.2022

2093/14.04.2022

33

Privind aprobarea asocierii U.A.T Comuna Putna, cu U.A.T Comuna Brodina și U.A.T Comuna Straja, județul Suceava în vederea realizării în comun a  proiectului  „ÎNFIINȚARE REȚEA  INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR  BRODINA, PUTNA  ȘI STRAJA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Primar

2097/14.04.2022

2096/14.04.2022

34

Privind  aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA  INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR  BRODINA, PUTNA  ȘI STRAJA, JUDEȚUL SUCEAVA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”

Primar

2100/14.04.2022

2099/14.04.2022

35

Privind aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

2103/14.04.2022

2102/14.04.2022

36

Privind  modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

Primar

2168/19.04.2022

2167/19.04.2022

37

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partid a 8033

Primar

2171/19.04.2022

2170/19.04.2022

38

privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

Primar

2536/13.05.2022

2535/13.05.2022

39

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partizile nr. 8035 și 8037

Primar

2539/13.05.2022

2538/13.05.2022

40

privind aprobarea cererii de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție:  ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”  în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială – Componenta C10 – Fondul local  iniţiat de primarul comunei

Primar

2679/19.05.2022

2678/19.05.2022

41

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

Primar

2864/07.06.2022

2863/07.06.2022

42

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida nr. 8036

Primar

2867/07.06.2022

2866/07.06.2022

43

Privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

2870/07.06.2022

2869/07.06.2022

44

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru annul 2022

Primar

2993/16.06.2022

2994/16.06.2022

45

Proiect de hotărâre  referitor la modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 12 din 28.02.2022 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022,din U.P. II, u.a. 15 A, 15 J, 15 K și 17 A- Cîrlibaba

Primar

2998/16.06.2022

2997/16.06.2022

46

Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

3002/16.06.2022

3001/16.06.2022

47

Proiect de hotărâre  privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                   „ Mitropolit Iacob Putneanul „ Putna, pentru lunile aprilie și mai 2022,   iniţiat de primarul comunei,

Primar

3005/16.06.2022

3004/16.06.2022

48

Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință, iniţiat de primarul comunei;

Primar

3008/16.06.2022

3007/16.06.2022

49

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea stabilirii redevenței pentru concesionarea unui teren în suprafață de 895 m.p., imobil 34120,  aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

3011/ 16.06.2022

3010/ 16.06.2022

50

privind solicitarea de trecere cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al Statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Putna și în administrarea Consiliului Local al comunei Putna, județul Suceava

Primar

3067/21.06.2022

3066/21.06.2022

51

Privind : „Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect

Primar

3169/28.06.2022

3168/28.06.2022

52

Privind :„ Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus-Putna ” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect

Primar

3172/28.06.2022

3171/28.06.2022

53

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Primar

3298/07.07.2022

3297/07.07.2022

54

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

Primar

3318/08.07.2022

3317/08.07.2022

55

Privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022 din partida  8038 și a tarifului pentru prestările de servicii de exploatări forestiere

Primar

3321/08.07.2022

3320/08.07.2022

56

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida 8038

Primar

3324/08.07.2022

3323/08.07.2022

57

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. II al anului 2022

Primar

3479/21.07.2022

3478/21.07.2022

58

Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Primar

3482/21.07.2022

3481/21.07.2022

59

Privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Putna, Județul Suceava, Actele adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava

Primar

3488/21.07.2022

3484/21.07.2022

60

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „ Putna, pentru luna iunie 2022

Primar

3491/21.07.2022

3490/21.07.2022

61

Privind aprobarea vânzării în condiţiile legii a unui lot de teren în suprafață de 1200 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

3494/21.07.2022

3493/21.07.2022

62

Privind aprobarea participării U.A.T. Comuna Putna la   Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, naprin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități: ,,Infiintare statii de reincarcare  pentru vehicule electrice, in comuna Putna, judetul Suceava”

Primar

3497/21.07.2022

3496/21.07.2022

63

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

Primar

3545/26.07.2022

3544/26.07.2022

64

Privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022 din partida  8039 și a tarifului pentru prestările de servicii de exploatări forestiere

Primar

3548/26.07.2022

3547/26.07.2022

65

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida 8039

Primar

3551/26.07.2022

3550/26.07.2022

66

Privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului la faza Proiect Tehnic şi a cheltuielilor legate de proiect a obiectivului de investiţii  „Amenajare arhiva în corp B şi dotarea infrastructurii educaţionale a corpurilor A, B şi Sală Sport a Şcolii gimnaziale  „ Mitropolit Iacob Putneanul” , comuna Putna, judeţul Suceava”

Primar

3623/28.07.2022

3622/28.07.2022

67

Privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea Devizului general, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții  “Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Putna județul Suceava”

Primar

3810/16.08.2022

3809/16.08.2022

68

Privind modificarea H.C.L. nr. 1 din 31.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

3813/16.08.2022

3812/16.08.2022

69

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida 5118

Primar

3816/16.08.2022

3815/16.08.2022

70

Privind aprobarea rectificării bugetului  local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Primar

3973/25.08.2022

3972/25.08.2022

71

Privind  atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren

Primar

3976/25.08.2022

3975/25.08.2022

72

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                     „ Mitropolit Iacob Putneanul„  Putna, pentru luna iulie 2022,

Primar

3979/25.08.2022

3978/25.08.2022

73

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții         „ Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava” , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Primar

4048/30.08.2022

4047/30.08.2022

74

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

Primar

4372/21.09.2022

4371/21.09.2022

75

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partizile 8040, 8041 și 8044

Primar

4375/21.09.2022

4374/21.09.2022

76

Privind  aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partizile 8042 și 8043 fără valorificare

Primar

4378/21.09.2022

4377/21.09.2022

77

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale  „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2022-2023

Primar

4419/22.09.2022

4418/22.09.2022

78

Privind aprobarea completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

4423/22.09.2022

4422/22.09.2022

79

Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor  Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna  care au obținut rezultate deosebite la examenele de evaluare națională și bacalaureat, la olimpiade județene, naționale și internaționale, concursuri județene, naționale și internaționale precum și competiții sportive județene, regionale, naționale sau internaționale

Primar

4427/22.09.2022

4426/22.09.2022

80

Privind  alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar

4430/22.09.2022

4429/22.09.2022

81

Privind modificarea H.C.L. nr. 1 din 31.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

4524/27.08.2022

4523/27.08.2022

82

privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partida 5121

Primar

4527/27.09.2022

4526/27.09.2022

83

Privind aprobarea depunerii proiectului: Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus – Etapa 2” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect

Primar

4779/11.10.2022

4778/11.10.2022

84

Privind aprobarea depunerii proiectului  “Reabilitare moderată cămin cultural Putna, sat Putna, Comuna Putna, Județul Suceava” pentru comuna Putna, județul Suceava

Primar

4804/12.10.2022

4801/12.10.2022

85

Privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2022 şi modul de valorificare a acestuia

Primar

4932/21.10.2022

4931/21.10.2022

86

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2022, din partizile 8045, 8046, 8047 și 8048

Primar

4935/21.10.2022

4934/21.10.2022

87

Privind aprobarea rectificării bugetului  local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Primar

4941/21.10.2022

4940/21.10.2022

88

Privind  aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III al anului 2022

Primar

4944/21.10.2022

4943/21.10.2022

89

Privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2022-2023

Primar

4946/21.10.2022

4947/21.10.2022

90

Privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 800 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

4950/21.10.2022

4949/21.10.2022

91

Privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE , al comunei Putna, judeţul Suceava unei persoane cu merite deosebite

Primar

4953/21.10.2022

4952/21.10.2022

92

Privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unui teren în suprafață de 895 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava

Primar

4956/21.10.2022

4955/21.10.2022

93

Privind  aprobarea tarifelor pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și  deșeurilor similare, depozitarea deșeurilor menajere comunale fracție-umedă și colectarea separată, transportul separat, sortarea și valorificarea  deșeurilor municipale fracție-uscată, începând cu data de 01.11.2022

Primar

4959/21.10.2022

4958/21.10.2022

94

Privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 123 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava

Primar

4962/21.10.2022

4961/21.10.2022

95

privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava ”

Primar

5333/11.11.2022

5332/11.11.2022

96

Privind aprobarea participării Comunei Putna, județul Suceava ca membru fondator al Asociației de Management al Destinației Turistice Sucevița-Putna

Primar

5336/11.11.2022

5335/11.11.2022

97

Privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

5707/23.11.2022

5706/23.11.2022

98

Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

Primar

5710/23.11.2022

5709/23.11.2022

99

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 8049 și 8050

Primar

5713/23.11.2022

5712/23.11.2022

100

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                  „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru lunile septembrie și octombrie 2022

Primar

5716/23.11.2022

5715/23.11.2022

101

Privind aprobarea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

Primar

5719/23.11.2022

5718/23.11.2022

102

Privind aprobarea vânzării în condiţiile legii a unui lot de teren în suprafaţă de 800 m.p.  aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

5722/23.11.2022

5721/23.11.2022

103

Privind aprobarea rectificării bugetului  local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Primar

5725/23.11.2023

5724/23.11.2023

104

Privind  atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava a unui drum comunal

Primar

5729/23.11.2022

5728/23.11.2022

105

Privind acordarea de premii elevilor  Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna  care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare în anul școlar 2021/2022

Primar

5732/23.11.2022

5731/23.11.2022

106

Privind participarea Comunei Putna, județul Suceava la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură

Primar

5833/29.11.2022

5832/29.11.2022

107

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Primar

5828/28.11.2022

5826/28.11.2022

108

Privind aprobarea RAPORTULUI pentru ajustarea prețurilor din cadrul Devizului General  al proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”, în conformitate cu HG 379/2020, precum și a indicatorilor tehnico – economici revizuiți

Primar

6055/13.12.2022

6054/13.12.2022

109

Privind  aprobarea valorii actualizate a investițiilor, conform HG 379/2020, aferente UAT comuna Putna și a participării Consiliului Local al UAT comuna Putna la cofinanțarea Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”

Primar

6058/13.12.2022

6057/13.12.2022

110

Privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu revizuită în baza HG 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT comuna Putna să susțină și să voteze  în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, precum și aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin încheierea Actului adițional nr. 6 la Contract

Primar

6061/13.12.2022

6060/13.12.2022

111

Privind rectificarea bugetului  local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Primar

6064/13.12.2022

6063/13.12.2022

112

Privindaprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local

Primar

6090/14.12.2022

6089/14.12.2022

113

Privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Primar

6093/14.12.2022

6092/14.12.2022

114

Privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru  închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei  şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2023

Primar

6096/14.12.2022

6095/14.12.2022

115

Privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2023

Primar

6121/16.12.2022

6120/16.12.2022

116

Privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2023

Primar

6104/15.12.2022

6103/15.12.2022

117

Privind  aprobarea depunerii si implementarii proiectului „  Rețea canalizare în zonele Bodârlău și Putnișoara, comuna Putna, județul Suceava”  in cadrul Programul Planul Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI – INVESTIȚIA 1: Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

Primar

6156/19.12.2022

6155/19.12.2022

118

Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „  Rețea canalizare în zonele Bodârlău și Putnișoara, comuna Putna, județul Suceava”  in cadrul Programul Planul Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI – INVESTIȚIA 1: Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

Primar

6159/19.12.2022

6158/19.12.2022

119

Privind  aprobarea  funcţionării unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2023-2024

Primar

6179/20.12.2022

6178/20.12.2022

120

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

Primar

6182/20.12.2022

6181/20.12.2022

121

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 8053, 8054 și 8056

Primar

6185/20.12.2022

6184/20.12.2022

122

Privind   aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. IV al anului 2022

Primar

6188/20.12.2022

6187/20.12.2022

123

Privind alegerea președintelui de ședință

Primar

6191/20.12.2022

6190/20.12.2022

1

Privind  aprobarea bugetului de venituri șicheltuieli pentru anul 2023

Primar

299/20.01.2023

298/20.01.2023

2

Privind aprobarea  numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap

Primar

302/20.01.2023

301/20.01.2023

3

Privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unui teren în suprafață de 221 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava

Primar

305/20.01.2023

304/20.01.2023

4

Privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

308/20.01.2023

307/20.01.2023

5

Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren

Primar

311/20.01.2023

310/20.01.2023

6

Privind modificarea H.C.L. nr. 103 din 29.11.2022 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acestuia

Primar

314/20.01.2023

313/20.01.2023

7

Privind  aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2023 din partida 8057

Primar

317/20.01.2023

316/20.01.2023

8

Privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile   8051, 8052, 8055, 8057

Primar

320/20.01.2023

319/20.01.2023

9

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                     „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru lunile noiembrie și decembrie 2022

Primar

323/20.01.2023

322/20.01.2023

10

Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2023 şi modul de valorificare a acesteia

Primar

363/25.01.2023

362/25.01.2023

11

Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2023, din partizile 5118 și 5121

Primar

369/25.01.2023

368/25.01.2023

12

Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unor suprafețe de teren

Primar

441/30.01.2023

441/30.01.2023

13

Privind  aprobarea Acordului de Înfrățire între  comuna Putna, judeţul Suceava din România şi satul Opaci, raionul Căușeni din  Republica Moldova

Primar

815/22.02.2023

816/22.02.2023

14

Privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute de trecere către SC.DELGAZ-GRID S.A.Târgu Mureș România prin ocuparea definitivă și temporară a unor suprafețe de teren din domeniul public  al comunei Putna, pentru realizarea lucrării                    ” Modernizare, reabilitare și îmbunătățire nivel tensiune, în rețelele de joasă tensiune din gestiunea Delgaz Grid SA etapa 1, PTA1 Putna,  județul Suceava”

Primar

819/22.02.2023

818/22.02.2023

15

Privind aprobarea modificării şi completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

822/22.02.2023

821/22.02.2023

16

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                     „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna ianuarie 2023

Primar

825/22.02.2023

824/22.02.2023

17

Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Primar

1072/08.03.2023

1071/08.03.2023

18

Privind aprobarea proiectului 

DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE „MITROLPOLIT IACOB PUTNEANUL” PUTNA şi depunerea acestuia în vederea obţinerii finanţării în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație

Primar

1270/16.03.2023

1269/16.03.2023

19

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2022

Primar

1002/03.03.2023

1001/03.03.2023

20

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                            „ Mitropolit Iacob Putneanul „ Putna, pentru luna februarie 2023

Primar

1407/23.03.2023

1406/23.03.2023

21

Privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2023 la nivelul comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

1410/2303.2023

1409/2303.2023

22

Privind  aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2023 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava

Primar

1413/23.03.2023

1412/23.03.2023

23

Privind aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2023, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora

Primar

1416/23.03.2023

1415/23.03.2023

24

Privind  aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 485 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

1419/23.03.2023

1418/23.03.2023

25

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Primar

1422/23.03.2023

1421/23.03.2023

26

Privind aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

1429/23.03.2023

1427/23.03.2023

27

Privind aprobarea tarifelor de sortare, colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale – fracţia umedă şi fracţia uscată, al deşeurilor voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, precum și a deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestoraîn vederea asigurării serviciului public de salubrizare pe raza comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

1443/23.03.2023

1442/23.03.2023

28

 Privind  atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren

Primar

1776/11.04.2023

1765/11.04.2023

29

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I al anului 2023

Primar

1869/20.04.2023

1868/20.04.2023

30

Privind modificarea unei denumiri de stradă din  Comuna PUTNA, judetul SUCEAVA

Primar

1336/20.03.2023

1335/20.03.2023

31

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială        „ Mitropolit Iacob Putneanul „ Putna, pentru luna martie 2023

Primar

1879/20.04.2023

1878/20.04.2023

32

Privind aprobarea de principiu a efectuării unui schimb de terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava și numitului Cuciurean Gheorghe

Primar

1892/20.04.2023

1891/20.04.2023

33

Privind  stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Primar

2013/26.04.2023