Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

R E G I S T R U
pentru înregistrarea refuzului funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna, județul Suceava de a semna, respectiv de a contrasemna ori a aviza actul administrativ

Nr.

înregistrare

Data Proiectul actului administrativ/actul administrativ pentru care se refuză semnarea/contrasemnarea/avizarea Numele și prenumele funcționarului public/personalului contractual semnatar al refuzului Semnătura