Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

R E G I S T R U
pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Putna, județul Suceava

Nr. Crt. Titlul proiectului Inițiator Nr. și data înregistrării proiectului la registratura generală Nr. și data referatului de aprobare
1 Proiect hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului Secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 primar 23/07.01.2020 22/07.01.2020
2 Proiect hotărâreprivind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 26/07.01.2020 25/07.01.2020
3 Proiect hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partida 8333 primar 29/07.01.2020 28/07.01.2020
4 Proiect hotărâre privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020 primar 32/07.01.2020 31/07.01.2020
5 Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, iniţiat de primarul comunei primar 379/23.01.2020
6 Proiect hotărâre privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2020 primar 4117/07.08.2019 4002/01.08.2019
7 Proiect hotărâre referitor la instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2020 primar 4560/30.08.2019 4552/30.08.2019
8 Proiect hotărâre privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2020 primar 4354/22.08.2019 4353/22.08.2019
9 Proiect hotărâre privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat primar 4688/09.09.2019 4564/02.09.2019
10 Proiect hotărâre privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile noiembrie și decembrie 2019 primar 4688/09.09.2019 4564/02.09.2019
11 Proiect hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava primar 385/23.01.2020 384/23.01.2020
12 Proiect hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap primar 388/23.01.2020 387/23.01.2020
13 Proiect hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava primar 391/23.01.2020 390/23.01.2020
14 Proiect hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava primar 395/23.01.2020 394/23.01.2020
15 Proiect hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava în domeniul public al acesteia primar 534/30.01.2020 533/30.01.2020
16 privind   aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local primar 243/17.01.2020 242/17.01.2020
17 aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 368 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava primar 1040/21.02.2020 1039/21.02.2020
18 privind aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2020, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora primar 1043/21.02.2020 1042/21.02.2020
19 privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna ianuarie 2020 primar 1046/21.02.2020 1045/21/02/2020
20 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 78 din 31.10.2019 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava primar 1049/21.02.2020 1048/21.02.2020
21 privind  atestarea apartenenței la domeniul privat a unei suprafețe de teren și aprobarea  completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava primar 1052/21.02.2020 1051/21.02.2020
22 privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava primar 1055/21.02.2020 1054/21.02.2020
23 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 1117/25.02.2020 1116/25.02.2020
24 privind aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partida 8303 fără valorificare primar 1120/25.02.2020 1119/25.02.2020
25 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 primar 1442/09.03.2020 1441/09.03.2020
26 privind aprobarea ploanului de analiza si acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna primar 689/05.02.2020 642/04.02.2020
27 privind aprobare cont executie buegtara anul 2019 primar 1037/21.02.2020 1035/20/02/2020
28 privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 primar 1725/24.03.2020 1724/24.03.2020
29 privind aprobarea neasumării responsabilității de către UAT Comuna Putna

a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României

primar 1728/24.03.2020 1727/24.03.2020
30 privind alegerea președintelui de ședință primar 1740/24.03.2020 1739/24.03.2020
31  privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava primar 2083/23.04.2020 2082/23.04.2020
32 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna februarie 2020 primar 2086/23.04.2020 2085/23.04.2020
33 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 2089/23.04.2020 2088/23.04.2020
34 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020 primar 2092/23.04.2020 2091/23.04.2020
35 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I al anului 2020 primar 2095/23.04.2020 2094/23.04.2020
36 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava înscris în Anexa la Hotărârea nr. 22 / 25.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare primar 2112/24.04.2020 2111/24.04.2020
37 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 51 din 25.07.2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava ”. primar 2156/27.04.2020 2155/27.04.2020
38 privind corectarea art. 1 al H.C.L. nr. 52 din 25.07.2019 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava ” primar 2159/27.04.2020 2158/27.04.2020
39 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 primar 2175/29.04.2020 2174/29.04.2020
40 privind corectarea datei H.C.L. nr. 15/2020 referitoare la aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava în domeniul public al acesteia primar 2469/22.05.2020 2468/22.05.2020
41 privind  aprobarea vânzării , în condițiile legii, a unui lot de teren în suprafață de 368 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava primar 2472/22.05.2020 2471/22.05.2020
42 privind  aprobarea de principiu a vânzării a 8 loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava primar 2475/22.05.2020 2474/22.05.2020
43 privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna martie 2020 primar 2478/22.05.2020 2477/22.05.2020
44 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 2481/22.05.2020 2480/22.05.2020
45 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8339, 8340 și 8341 primar 2484/22.05.2020 2483/22.05.2020
46 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020 primar 2487/22.05.2020 2486/22.05.2020
47 privind solicitarea adresată Guvernului României  pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a terenurilor și a lucrărilor de artă aferente acestora, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei Putna şi în administrarea Consiliului Local al comunei Putna, județul Suceava primar 2800/10.06.2020 2799/10.06.2020
48 privind alegerea președintelui de ședință primar 3592/21.07.2020 3590/21.07.2020
49 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția

“MODERNIZARE SI EXTINDERE BAZA SPORTIVA IN COMUNA PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”

primar 3595/21.07.2020 3594/21.07.2020
50 privind modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 101/15.11.2018 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului, imobilelor intravilan  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  „ Modernizare și extindere Bază sportivă în comuna Putna, judeţul Suceava” primar 3598/21.07.2020 3597/21.07.2020
51 privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 primar 3660/23.07.2020 3659/23.07.2020
52 privind aprobarea vânzării , în condițiile legii, a 5 loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava primar 3664/23.07.2020 3663/23.07.2020
53 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe 3582 m.p. teren primar 3667/23.07.2020 3666/23.07.2020
54 privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna iunie 2020 primar 3670/23.07.2020 3669/23.07.2020
55 privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri primar 3673/23.07.2020 3672/23.07.2020
56 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava primar 3676/23.07.2020 3675/23.07.2020
57 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 3707/23.07.2020 3706/23.07.2020
58 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, primar 3710/23.07.2020 3711/23.07.2020
59 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe tri. II al anului 2020, primar 3799/28.07.2020 3798/28.07.2020
60 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 3810/29.07.2020 3809/29.07.2020
61 privind  aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8350 și 8351 primar 3813/29.07.2020 3812/29.08.2020
62 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020 din partida  8351 primar 3816/29.07.2020 3815/29.07.2020
63 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8349, 8350 și 8351 primar 3819/29.07.2020 3818/29.07.2020