Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

R E G I S T R U
pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Putna, județul Suceava

v
]

Nr. Crt. Titlul proiectului Inițiator Nr. și data înregistrării proiectului la registratura generală Nr. și data referatului de aprobare
1 Proiect hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului Secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 primar 23/07.01.2020 22/07.01.2020
2 Proiect hotărâreprivind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 26/07.01.2020 25/07.01.2020
3 Proiect hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partida 8333 primar 29/07.01.2020 28/07.01.2020
4 Proiect hotărâre privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020 primar 32/07.01.2020 31/07.01.2020
5 Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, iniţiat de primarul comunei primar 379/23.01.2020
6 Proiect hotărâre privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2020 primar 4117/07.08.2019 4002/01.08.2019
7 Proiect hotărâre referitor la instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2020 primar 4560/30.08.2019 4552/30.08.2019
8 Proiect hotărâre privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2020 primar 4354/22.08.2019 4353/22.08.2019
9 Proiect hotărâre privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat primar 4688/09.09.2019 4564/02.09.2019
10 Proiect hotărâre privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile noiembrie și decembrie 2019 primar 4688/09.09.2019 4564/02.09.2019
11 Proiect hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava primar 385/23.01.2020 384/23.01.2020
12 Proiect hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap primar 388/23.01.2020 387/23.01.2020
13 Proiect hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava primar 391/23.01.2020 390/23.01.2020
14 Proiect hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava primar 395/23.01.2020 394/23.01.2020
15 Proiect hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava în domeniul public al acesteia primar 534/30.01.2020 533/30.01.2020
16 privind   aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local primar 243/17.01.2020 242/17.01.2020
17 aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 368 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava primar 1040/21.02.2020 1039/21.02.2020
18 privind aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2020, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora primar 1043/21.02.2020 1042/21.02.2020
19 privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna ianuarie 2020 primar 1046/21.02.2020 1045/21/02/2020
20 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 78 din 31.10.2019 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava primar 1049/21.02.2020 1048/21.02.2020
21 privind  atestarea apartenenței la domeniul privat a unei suprafețe de teren și aprobarea  completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava primar 1052/21.02.2020 1051/21.02.2020
22 privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava primar 1055/21.02.2020 1054/21.02.2020
23 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 1117/25.02.2020 1116/25.02.2020
24 privind aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partida 8303 fără valorificare primar 1120/25.02.2020 1119/25.02.2020
25 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 primar 1442/09.03.2020 1441/09.03.2020
26 privind aprobarea ploanului de analiza si acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna primar 689/05.02.2020 642/04.02.2020
27 privind aprobare cont executie buegtara anul 2019 primar 1037/21.02.2020 1035/20/02/2020
28 privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 primar 1725/24.03.2020 1724/24.03.2020
29 privind aprobarea neasumării responsabilității de către UAT Comuna Putna

a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României

primar 1728/24.03.2020 1727/24.03.2020
30 privind alegerea președintelui de ședință primar 1740/24.03.2020 1739/24.03.2020
31  privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava primar 2083/23.04.2020 2082/23.04.2020
32 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna februarie 2020 primar 2086/23.04.2020 2085/23.04.2020
33 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 2089/23.04.2020 2088/23.04.2020
34 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020 primar 2092/23.04.2020 2091/23.04.2020
35 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I al anului 2020 primar 2095/23.04.2020 2094/23.04.2020
36 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava înscris în Anexa la Hotărârea nr. 22 / 25.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare primar 2112/24.04.2020 2111/24.04.2020
37 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 51 din 25.07.2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava ”. primar 2156/27.04.2020 2155/27.04.2020
38 privind corectarea art. 1 al H.C.L. nr. 52 din 25.07.2019 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava ” primar 2159/27.04.2020 2158/27.04.2020
39 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 primar 2175/29.04.2020 2174/29.04.2020
40 privind corectarea datei H.C.L. nr. 15/2020 referitoare la aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava în domeniul public al acesteia primar 2469/22.05.2020 2468/22.05.2020
41 privind  aprobarea vânzării , în condițiile legii, a unui lot de teren în suprafață de 368 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava primar 2472/22.05.2020 2471/22.05.2020
42 privind  aprobarea de principiu a vânzării a 8 loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava primar 2475/22.05.2020 2474/22.05.2020
43 privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna martie 2020 primar 2478/22.05.2020 2477/22.05.2020
44 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 2481/22.05.2020 2480/22.05.2020
45 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8339, 8340 și 8341 primar 2484/22.05.2020 2483/22.05.2020
46 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020 primar 2487/22.05.2020 2486/22.05.2020
47 privind solicitarea adresată Guvernului României  pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a terenurilor și a lucrărilor de artă aferente acestora, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei Putna şi în administrarea Consiliului Local al comunei Putna, județul Suceava primar 2800/10.06.2020 2799/10.06.2020
48 privind alegerea președintelui de ședință primar 3592/21.07.2020 3590/21.07.2020
49 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția

“MODERNIZARE SI EXTINDERE BAZA SPORTIVA IN COMUNA PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”

primar 3595/21.07.2020 3594/21.07.2020
50 privind modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 101/15.11.2018 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului, imobilelor intravilan  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  „ Modernizare și extindere Bază sportivă în comuna Putna, judeţul Suceava” primar 3598/21.07.2020 3597/21.07.2020
51 privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 primar 3660/23.07.2020 3659/23.07.2020
52 privind aprobarea vânzării , în condițiile legii, a 5 loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava primar 3664/23.07.2020 3663/23.07.2020
53 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe 3582 m.p. teren primar 3667/23.07.2020 3666/23.07.2020
54 privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna iunie 2020 primar 3670/23.07.2020 3669/23.07.2020
55 privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri primar 3673/23.07.2020 3672/23.07.2020
56 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava primar 3676/23.07.2020 3675/23.07.2020
57 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 3707/23.07.2020 3706/23.07.2020
58 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, primar 3710/23.07.2020 3711/23.07.2020
59 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe tri. II al anului 2020, primar 3799/28.07.2020 3798/28.07.2020
60 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 3810/29.07.2020 3809/29.07.2020
61 privind  aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8350 și 8351 primar 3813/29.07.2020 3812/29.08.2020
62 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020 din partida  8351 primar 3816/29.07.2020 3815/29.07.2020
63 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8349, 8350 și 8351 primar 3819/29.07.2020 3818/29.07.2020
64 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 primar 4130/12.08.2020 4129/12.08.2020
64 privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 4373/24.08.2020 4372/24.08.2020
65 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8352 și 8353 primar 4376/24.08.2020 4375/24.08.2020
66 privind aprobarea includerii suprafeței de 3,8 ha teren cu vegetație forestieră, proprietate privată a numiților Șoflău Petru și Șoflău Ovidiu Vasile, cu amplasamentul în UA 224A în cadrul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Putna din Județul Suceava U.P.I în vederea elaborării amanajamentului silvic, gospodăririi și administrării în comun  pe perioada valabilității amanajamentului silvic primar 4406/25.08.2020 4405/25.08.2020
67 privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava primar 4409/25.08.2020 4408/25.08.2020
68 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 57/2012 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza comunei Putna, județul Suceava primar 4412/25.08.2020 4411/25.08.2020
69 privind aprobarea  completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava primar 4415/25.08.2020 4414/25.08.2020
70 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 primar 4492/27.08.2020 4491/27.08.2020
71 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 primar 4727/07.09.2020 4726/07.09.2020
72 privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 4837/14.09.2020 4836/14.09.2020
73 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8354, 8355, 8356 și 8357, primar 4840/14.09.2020 4839/14.09.2020
74 privind  aprobarea modificării și completării inventarului cuprinzând ternurile și clădirile ce aparțin domeniului privat al comunei Putna , județul Suceava primar 4843/14.09.2020 4842/14.09.2020
75 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale   „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2020-2021 primar 4846/14.09.2020 4845/14.09.2020
76 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 primar 4975/17.09.2020 4974/17.09.2020
77 privind alegerea președintelui de ședință primar 5368/09.10.2020 5367/09.10.2020
78 privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 5371/09.10.2020 5370/09.10.2020
79 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8358 și 8359 primar 5374/09.10.2020 5373/09.10.2020
80 privind întocmirea documentației de schimbare a categoriei funcționale din fond forestier în parc recreativ – Parc de aventură primar 5377/09.10.2020 5376/09.10.2020
81 privind alegerea președintelui de ședință primar 5716/30.10.2020 5715/30.10.2020
82 privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Putna , județul Suceava primar 5719/30.10.2020 5718/30.10.2020
83 privind alegerea viceprimarului comunei Putna, județul Suceava primar 5722/30.10.2020 5721/30.10.2020
84 privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 5860/10.11.2020 5859/10.11.2020
85 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8360, 8361  și 8362, primar 5863/10.11.2020 5862/10.11.2020
86 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8360, 8361, 8362, 8363 și 8364 primar 5866/10.11.2020 5865/10.11.2020
87 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III al anului 2020 primar 6118/19.11.2020 6117/19.11.2020
88 privind completarea H.C.L. nr. 81/30.10.2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Putna, județul Suceava primar 6121/19.11.2020 6120/19.11.2020
89 privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru lunile septembrie și octombrie   2020 primar 6124/19.11.2020 6123/19.11.2020
90 privind  aprobarea numărului și a  cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2019-2020 primar 6127/19.11.2020 6126/19.11.2020
91 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2019-2020 primar 6130/19.11.2020 6129/19.11.2020
92 privind aprobarea includerii în fondul forestier și amenajarea silvică a unor terenuri parținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava primar 6133/19.11.2020 6132/19.11.2020
93 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia primar 6248/25.11.2020 6247/25.11.2020
94 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8365 și 8366 primar 6251/25.11.2020 6250/25.11.2020
95 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 primar 6254/25.11.2020 6253/25.11.2020
96 privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2021 primar 6408/08.12.2020 6407/08.12.2020
97 privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat primar 6411/08.12.2020 6410/08.12.2020
98 privind  aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local primar 6414/08.12.2020 6413/08.12.2020
99 privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2021

 

primar 6417/08.12.2020 6418/08.12.2020
100 privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru  închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei  şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2021 primar 6420/08.12.2020 6421/08.12.2020
101 privind aprobarea atribuirii denumirii  de „Căsuța poveștilor”  Grădiniței cu program normal Gura Putnei primar 6011/16.11.2020 6110/16.11.2020
102 privind  aprobarea  funcţionării unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2021-2022 primar 6511/14.12.2020 6510/14.12.2020
103 privind   desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul comisiilor de  inventariere, vânzare, concesionare sau închiriere a terenurilor  aparţinând domeniului public şi privat al comunei Putna, judeţul Suceava Putna primar 6514/14.12.2020 6513/14.12.2020
104 desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Putna, județul Suceava care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Putna, judeţul Suceava primar 6517/14.12.2020 6516/14.12.2020
105 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava, primar 6520/14.12.2020 6519/14.12.2020
106 privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava primar 6523/14.12.2020 6522/14.12.2020
107 privind  aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava primar 6526/14.12.2020 6525/14.12.2020
108 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2020 primar 6529/14.12.2020 6528/14.12.2020
109 privind  alegerea preşedintelui de şedinţă primar 6532/14.12.2020 6531/14.12.2020
110 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                        „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna noiembrie 2020 primar 6535/14.12.2020 6534/14.12.2020
111 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, primar 6538/14.12.2020 6537/14.12.2020
1 privind  aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2021 primar 383/21.01.2021 382/21.01.2021
2 privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Putna, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Putna, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava primar 386/21.01.2021 385/21.01.2021
3 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei Putna, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava primar 389/21.01.2021 388/21.01.2021
4 privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021 primar 833/12.02.2021 832/12.02.2021
5 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8362 primar 836/12.02.2021 835/12.02.2021
6 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8362, 8001 și 8002 primar 839/12.02.2021 838/12.02.2021
7 privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava primar 985/18.02.2021 984/18.02.2021
8 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 78 din 31.10.2019 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava primar 988/18.02.2021 987/18.02.2021
9 privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava primar 991/18.02.2021 990/18.02.2021
10 privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unui teren în suprafață de 3582 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava primar 1027/19.02.2021 1026/19.02.2021
11 Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2020 primar 1042/19.02.2021 1043/19.02.2021
12 Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2021 la nivelul comunei Putna, județul Suceava primar 1088/23.02.2021 1087/23.02.2021
13 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

“MODERNIZARE SI EXTINDERE BAZA SPORTIVA IN COMUNA PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”

primar 1515/12.03.2021 1514/12.03.2021
14 privind alegerea președintelui de ședință primar 2152/12.04.2021 2151/12.04.2021
15 Privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 primar 2155/12.04.2021 2154/12.04.2021
16 Privind aprobarea  numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap primar 2158/12.04.2021 2157/12.04.2021
17 Privind aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2021 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava primar 2161/12.04.2021 2160/12.04.2021
18 Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                   „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile februarie și martie 2021 primar 2164/12.04.2021 2163/12.04.2021
19 Privind   modificarea H.C.L. nr. 89 din 27.11.2020 referitoare la aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2020-2021 primar 2167/12.04.2021 2166/12.04.2021
20 Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unor suprafețe de teren primar 2170/12.04.2021 2169/12.04.2021
21 Privind  aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2021, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora primar 2173/12.04.2021 2172/12.04.2021
22 Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I al anului 2021 primar 2176/12.04.2021 2175/12.04.2021
23 Privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inițiat de primarul comunei primar 2827/20.05.2021 2826/20.05.2021
24 Privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural “Bucovina”, Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera”, Comuna Putna prin Consiliul local al comunei Putna și Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru organizarea și desfășurarea activităților de aniversare a 150 de ani de la ” Serbarea de la Putna”, inițiat de primarul comunei primar 2830/20.05.2021 2829/20.05.2021
25 Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Școala Gimnazială ,, Mitropolit Iocob Putneanul,, Putna, pentru luna aprilie 2021, inițiat de primarul comunei primar 2833/20.05.2021 2832/20.05.2021
26 Privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea stabilirii redevenței pentru concesionarea unui teren in suprafață de 164 m.p., imobil 31789, aparținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava, inițiat de primarul comunei primar 2836/20.05.2021 2835/20.05.2021
27 Privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. Târgu Mureș România pe durata existentei capacităților energetice, a suprafeței de 3 m.p. teren din domeniul privat al comunei Putna, pentru amplasare 3 stâlpi de beton tip SC 15014 necesari execuției racordului electric 20 kV și a PTA 24 Putna la Mănăstirea Sihăstria Putnei, comuna Putna, județul Suceava, inițiat de primarul comunei primar 2839/20.05.2021 2838/20.05.2021
28 Privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. Târgu Mureș România pe durata existentei capacităților energetice, a suprafeței de 2 m.p. teren din domeniul privat al comunei Putna, pentru obiectivul de investiții ,,Alimentare cu energie electrică Centru cultural Mitropolit Iacob Putneanul,, beneficiar Mănăstirea Putna, nr.201 județul Suceava, inițiat de primarul comunei primar 2844/20.05.2021 2842/20.05.2021
29 privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021 primar 3326/17/06/2021 3325/17.06.2021
30 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8003, primar 3329/17.06.2021 3328/17.06.2021
31 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 8003 primar 3332/17.06.2021 3331/17.06.2021
32 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Școala gimnazială “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru luna mai 2021 primar 3409/24.06.2021 3408/24.06.2021
33 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul cu Dumitrașchievici Despina Elena și Teodoriuc Mihai Valerian primar 3412/24.06.2021 3411/24.06.2021
34 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Putna primar 3415/24.06.2021 3414/24.06.2021
35 privind alegerea președintelui de ședință primar 3418/24.06.2021 3417/24.06.2021
36 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2021 primar 3686/08.07.2021 3685/08.07.2021
37 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 5091 primar 3689/08.07.2021 3688/08.07.2021
38 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Școala gimnazială Mitropolit Iacob Putneanul, Putna pentru luna iunie 2021 primar 3928/22.07.2021 3927/22.07.2021
39 privind aprobarea modificării și completării inventarului cuprinzând terenurile și clădirile ce aparțin domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava primar 3931/22.07.2021 3930/22.07.2021
40 privind modificarea H.C.L. nr. 19 din 19.04.2021 referitoare la aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap primar 3934/22.07.2021 3933/22.07.2021
41 privind aprobarea contului de încheiere a execițiului bugetar pe trim. II al anului 2021 primar 3937/22.07.2021 3936/22.07.2021
42 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasădin fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recoltează în anul 2021 primar 3940/22.07.2021 3939/22.07.2021
43 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, propusă pentru licitație, negocieri, prestări servicii silvice sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8005 primar 3943/22.07.2021 3942/22.07.2021
44 privind aprobarea prețului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile nr.8004 și 8005 primar 3946/22.07.2021 3945/22.07.2021
45 privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021 primar 4588/01.09.2021 4587.01.09.2021
46 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8011 primar 4591/01.09.2021 4590.01.09.2021
47 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8006, 8007, 8008, 8009, 8010 și 8011 primar 4594/01.09.2021 4593.01.09.2021
48 privind aprobarea  proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect a obiectivului de investiţii  „ Amenajare arhiva în corp B şi dotarea infrastructurii educaţionale a corpurilor A, B şi  Sală Sport a Şcolii gimnaziale          „ Mitropolit Iacob Putneanul”, comuna Putna, judeţul Suceava”, primar 4597/01.09.2021 4596/01.09.2021
49 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 41 din 09.07.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba  ce se recoltează în anul 2021 și modul de valorificare a acesteia primar 4805/15.09.2021 4804/15.09.2021
50 Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 5102 Primar 4808/15.09.2021 4807/15.09.2021
51 privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021 Primar 4984/23.09.2021 4983/23.09.2021
52 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partizile 8014 și 8015 Primar 4987/23.09.2021 4986/23.09.2021
53 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8012, 8013, 8014 și 8015 Primar 4990/23.09.2021 4989/23.09.2021
54 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna, judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2021-2022 Primar 5017/24.09.2021 5016/24.09.2021
55 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren Primar 5020/24.09.2021 5019/24.09.2021
56 privind alegerea președintelui de ședință Primar 5023/24.09.2021 5022/24.09.2021
57 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 Primar 5217/07.10.2021 5216/07.10.2021
58 Privind aprobarea zonării fiscale a comunei Putna, județul Suceava Primar 5219/07.10.2021 5218/07.10.2021
59 Privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021 Primar 5346/13.10.2021 5345/13.10.2021
60 Privind aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partizile 8021 și 8022 fără valorificare Primar 5349/13.10.2021 5348/13.10.2021
61 Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8017 și 8018 Primar 5352/13.10.2021 5351/13.10.2021
62 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 Primar 5355/13.10.2021 5354/13.10.2021
63 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii                            ” Modernizare drumuri comunale L=2,21 KM in sat Putna, comuna Putna, județul Suceava” Primar 5358/13.10.2021 5357/13.10.2021
64 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava Primar 5373/13.10.2021 5372/13.10.2021
65 Privind  aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III al anului 2021 Primar 5540/21.10.2021 5539/21.10.2021
66 Privind  aprobarea modificării şi completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava, Primar 5543/21.10.2021 5542/21.10.2021
67 Privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți al autovehiculelor și utilajelor aflate în dotarea proprie a Primăriei comunei Putna, județul Suceava Primar 5546/21.10.2021 5545/21.10.2021
68 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu  din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna Primar 5549/21.10.2021 5548/21.10.2021
69 Privind transmiterea în folosință gratuită către Mănăstirea Putna  pe durata existentei capacităților energetice, a suprafeței de 101 mp.teren din domeniul privat  al comunei Putna, pentru obiectivul de investiții ” Alimentare cu energie electrică prin branșament trifazat Mănăstirea Putna” Primar 5552/21.10.2021 5551/21.10.2021
70 Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021 Primar 5602/25.10.2021 5601/25/10.2021
71 Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile   8019 și 8020 Primar 5606/25.10.2021 5604/25.10.2021
72 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii   Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava Primar 5613/26.10.2021 5612/26.10.2021
73 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava”, Primar 5616/26.10.2021 5615/26.10.2021
73 Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 Primar 6216/19.11.2021 6215/19.11.2021
74 Privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava Primar 6220/19.11.2021 6218/19.11.2021
75 Privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2021-2022 Primar 6225/19.11.2021 6223/19.11.2021
76 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                     „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile iulie, septembrie și octombrie 2021 Primar 6228/19/11/2021 6227/19.11.2021
77 Privind  aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava Primar 6233/19.11.2021 6230/19.11.2021