Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

R E G I S T R U
pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Putna

Nr. crt Data emiterii

Anul 2020

 

Conținutul pe scurt al hotărârii

Luna Ziua
1 01 08 Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului Secţiunii de dezvoltare pe anul 2019
2 01 08 Hotărâreprivind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
3 01 08  

Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partida 8333

4 01 08 Hotărâre privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020

 

5 01 31 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, iniţiat de primarul comunei

 

6 01 31 Hotărâre privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2020

 

7 01 31 Hotărâre referitor la instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2020

 

8 01 31 Hotărâre privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2020

 

9 01 31 Hotărâre privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

10 01 31 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile noiembrie și decembrie 2019

 

11 01 31 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

 

12 01 31 Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap

 

13 01 31 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

 

14 01 31 Hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava

 

15 01 31 Hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava în domeniul public al acesteia

 

16 02 28 Hotărâre privind   aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local
17 02 28 Hotărâre privind  aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 368 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava
18 02 28 Hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2020, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora
19 02 28 Hotărâre privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială  „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna ianuarie 2020
20 02 28 Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 78 din 31.10.2019 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava
21 02 28 Hotăre privind  atestarea apartenenței la domeniul privat a unei suprafețe de teren și aprobarea  completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava
22 02 28 Hotărâre privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava
23 02 28 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
24 02 28 Hotărâre privind aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partida 8303 fără valorificare
25 03 24 Hotârâre privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
26 03 24

Hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității de către UAT Comuna Putna a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României

27 03 24 privind alegerea președintelui de ședință

 

28 04 28 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 51 din 25.07.2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava
29 04 28 privind corectarea art. 1 al H.C.L. nr. 52 din 25.07.2019 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava ”
30 04 30 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava
31 04 30 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna
32 04 30 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019
33 04 30 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
34 04 30 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna februarie 2020
35 04 30 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
36 04 30 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020
37 04 30 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I al anului 2020
38 04 30 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava înscris în Anexa la Hotărârea nr. 22 / 25.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
39 04 30 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
40 05 29 privind corectarea datei H.C.L. nr. 15/2020 referitoare la aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava în domeniul public al acesteia,
41 05 29 privind aprobarea vânzării , în condițiile legii, a unui lot de teren în suprafață de 368 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava
42 05 29 privind  aprobarea de principiu a vânzării a 5 loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava
43 05 29 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna martie 2020
44 05 29 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
45 05 29 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8339, 8340 și 8341
46 05 29 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020
47 06 11 privind solicitarea adresată Guvernului României  pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a terenurilor și a lucrărilor de artă aferente acestora, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei Putna şi în administrarea Consiliului Local al comunei Putna, județul Suceava
48 07 22 privind alegerea președintelui de ședință
49 07 22 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția “MODERNIZARE SI EXTINDERE BAZA SPORTIVA IN COMUNA PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”,
50 07 22 privind  modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 101/15.11.2018 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului, imobilelor intravilan  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  „ Modernizare și extindere Bază sportivă în comuna Putna, judeţul Suceava”,
51 07 31 privind aprobarea vânzării , în condițiile legii, a 5 loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava
52 07 31 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe 3582 m.p. teren
53 07 31 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială    „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna iunie 2020
54 07 31 privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
55 07 31 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava
56 07 31 privind,  aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
57 07 31 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020
58 07 31 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe tri. II al anului 2020
59 07 31 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
60 07 31 privind  aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8350 și 8351
61 07 31 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020 din partida  8351
62 07 31 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8349, 8350 și 8351