Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

R E G I S T R U
pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Putna

Nr. crt Data emiterii

Anul 2020

 

Conținutul pe scurt al hotărârii

Luna Ziua
1 01 08 Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului Secţiunii de dezvoltare pe anul 2019
2 01 08 Hotărâreprivind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
3 01 08  

Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partida 8333

4 01 08 Hotărâre privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020

 

5 01 31 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, iniţiat de primarul comunei

 

6 01 31 Hotărâre privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2020

 

7 01 31 Hotărâre referitor la instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2020

 

8 01 31 Hotărâre privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2020

 

9 01 31 Hotărâre privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

10 01 31 Hotărâre privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                              „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile noiembrie și decembrie 2019

 

11 01 31 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

 

12 01 31 Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap

 

13 01 31 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

 

14 01 31 Hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava

 

15 01 31 Hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava în domeniul public al acesteia

 

16 02 28 Hotărâre privind   aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local
17 02 28 Hotărâre privind  aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 368 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava
18 02 28 Hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2020, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora
19 02 28 Hotărâre privind  aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială  „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna ianuarie 2020
20 02 28 Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 78 din 31.10.2019 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava
21 02 28 Hotăre privind  atestarea apartenenței la domeniul privat a unei suprafețe de teren și aprobarea  completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava
22 02 28 Hotărâre privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava
23 02 28 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
24 02 28 Hotărâre privind aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partida 8303 fără valorificare
25 03 24 Hotârâre privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
26 03 24

Hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității de către UAT Comuna Putna a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României

27 03 24 privind alegerea președintelui de ședință

 

28 04 28 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 51 din 25.07.2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava
29 04 28 privind corectarea art. 1 al H.C.L. nr. 52 din 25.07.2019 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ” Refacerea infrastructurii locale afectată de calamitățile produse în comuna Putna, județul Suceava ”
30 04 30 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava
31 04 30 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna
32 04 30 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019
33 04 30 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
34 04 30 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna februarie 2020
35 04 30 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
36 04 30 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020
37 04 30 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I al anului 2020
38 04 30 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava înscris în Anexa la Hotărârea nr. 22 / 25.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
39 04 30 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
40 05 29 privind corectarea datei H.C.L. nr. 15/2020 referitoare la aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, județul Suceava în domeniul public al acesteia,
41 05 29 privind aprobarea vânzării , în condițiile legii, a unui lot de teren în suprafață de 368 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava
42 05 29 privind  aprobarea de principiu a vânzării a 5 loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava
43 05 29 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna martie 2020
44 05 29 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
45 05 29 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8339, 8340 și 8341
46 05 29 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020
47 06 11 privind solicitarea adresată Guvernului României  pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a terenurilor și a lucrărilor de artă aferente acestora, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei Putna şi în administrarea Consiliului Local al comunei Putna, județul Suceava
48 07 22 privind alegerea președintelui de ședință
49 07 22 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția “MODERNIZARE SI EXTINDERE BAZA SPORTIVA IN COMUNA PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”,
50 07 22 privind  modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 101/15.11.2018 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului, imobilelor intravilan  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  „ Modernizare și extindere Bază sportivă în comuna Putna, judeţul Suceava”,
51 07 31 privind aprobarea vânzării , în condițiile legii, a 5 loturi de teren aparţinând domeniului privat al comunei Putna, judeţul Suceava
52 07 31 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe 3582 m.p. teren
53 07 31 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială    „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru luna iunie 2020
54 07 31 privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
55 07 31 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Putna, judeţul Suceava
56 07 31 privind,  aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
57 07 31 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020
58 07 31 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe tri. II al anului 2020
59 07 31 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
60 07 31 privind  aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie , negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8350 și 8351
61 07 31 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020 din partida  8351
62 07 31 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8349, 8350 și 8351
63 08 12 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
64 08 25 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
65 08 25 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8352 și 8353
66 08 31 privind aprobarea includerii suprafeței de 3,8 ha teren cu vegetație forestieră, proprietate privată a numiților Șoflău Petru și Șoflău Ovidiu Vasile, cu amplasamentul în UA 224A în cadrul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Putna din Județul Suceava U.P.I în vederea elaborării amanajamentului silvic, gospodăririi și administrării în comun  pe perioada valabilității amanajamentului silvic,
67 08 31 privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava
68 08 31 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 57/2012 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza comunei Putna, județul Suceava
69 08 31 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe annul 2020 iniţiat de primarul comunei
70 09 08 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe annul 2020 iniţiat de primarul comunei
71 09 15 privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
72 09 15 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8354, 8355, 8356 și 8357
73 09 15 privind  aprobarea modificării și completării inventarului cuprinzând ternurile și clădirile ce aparțin domeniului privat al comunei Putna , județul Suceava
74 09 15 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale   „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2020-2021
75 09 18 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

 

76 10 12 privind alegerea președintelui de ședință
77 10 12 privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
78 10 12 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8358 și 8359
79 10 12 privind întocmirea documentației de schimbare a categoriei funcționale din fond forestier în parc recreativ – Parc de aventură
80 10 30 privind alegerea președintelui de ședință
81 10 30 privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Putna , județul Suceava
82 10 30 privind alegerea viceprimarului comunei Putna, județul Suceava
83 11 11 privind  modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
84 11 11 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2020 din partizile 8360, 8361  și 8362,
85 11 11 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8360, 8361, 8362, 8363 și 8364
86 11 27 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III al anului 2020,
87 11 27 privind completarea H.C.L. nr. 81/30.10.2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Putna, județul Suceava
88 11 27  

privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Şcoala gimnazială    „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna, pentru lunile septembrie și octombrie 2020

89 11 27 privind aprobarea numărului și a  cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2020-2021
90 11 27 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2019-2020
91 11 27 privind aprobarea includerii în fondul forestier și amenajarea silvică a unor terenuri parținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava
92 11 27 privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2020 şi modul de valorificare a acesteia
93 11 27 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2020, din partizile 8365 și 8366
94 11 27 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
95 12 21 privind aprobarea atribuirii denumirii  de „Căsuța poveștilor”  Grădiniței cu program normal Gura Putnei
96 12 21 privind aprobarea  funcţionării unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2021-2022
97 12 21 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava în cadrul comisiilor de  inventariere, vânzare, concesionare sau închiriere a terenurilor  aparţinând domeniului public şi privat al comunei Putna, judeţul Suceava Putna
98 12 21 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Putna, județul Suceava care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Putna, judeţul Suceava
99 12 21 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
100 12 21 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
101 12 21 privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava
102 12 21 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2020
103 12 21 privind alegerea președintelui de ședință
104 12 21 privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru luna noiembrie 2020
105 12 21 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
 

 

Nr. crt Data emiterii

Anul 2021

 

Conținutul pe scurt al hotărârii

Luna Ziua
1 01 29 privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice şi ale cetăţenilor şi a protecţiei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeţul Suceava pentru anul 2021
2 01 29 privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale în anul 2021
3 01 29 privind stabilirea taxelor în sume fixe  pentru  închirierea terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei  şi a taxelor percepute pentru desfacerea mărfurilor şi produselor agroalimentare şi industriale, pe domeniul public şi privat al comunei pentru anul 2021

 

4 01 29 privind aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
5 01 29 privind  aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna  ce se recoltează în anul 2021
6 01 29 privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Putna, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Putna, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava
7 01 29 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei Putna, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava
8 02 15  

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a comunei Putna, judetul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recolteaza in anul 2021

9 02 15 privind aprobarea tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatari forestiere pentru masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a comunei Putna, judetul Suceava, propusa pentru licitatie, negocieri prestari servicii silvice, sau in regie proprie ce se recolteaza in anul 2021 din partida 8362
10 02 15 privind aprobarea pretului de vanzare pentru masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a comunei Putna, judetul Suceava, ce se recolteaza in anul 2021, din partizile 8362, 8001 si 8002
11 02 25 privind  aprobarea închirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeţul Suceava
12 02 25 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 78 din 31.10.2019 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava
13 02 25 privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru funcţiile  publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
14 03 15 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

“MODERNIZARE SI EXTINDERE BAZA SPORTIVA IN COMUNA PUTNA, JUDETUL SUCEAVA”

15 04 19 Privind alegerea președintelui de ședință
16 04 19 Privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
17 04 19 Privind  aprobarea Programului  privind  acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2021 din bugetul  local al comunei Putna, judeţul Suceava, pentru activităţi nonprofit de interes local
18 04 19 Privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap
19 04 19 Privind aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2021 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava
20 04 19 Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele  didactice navetiste de la Şcoala gimnazială                  „ Mitropolit Iacob Putneanul „  Putna , pentru lunile februarie și martie 2021
21 04 19 Privind   modificarea H.C.L. nr. 89 din 27.11.2020 referitoare la aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii  Şcolii gimnaziale “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru anul  şcolar 2020-2021
22 04 19 Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unor suprafețe de teren
23 04 19 Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2021 la nivelul comunei Putna, județul Suceava
24 04 19 Privind aprobarea contului de încheiere  a exercițiului bugetar pentru anul 2020
25 04 19 Privind  aprobarea calendarului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Putna în anul 2021, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora
26 04 19 Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I al anului 2021
27 05 27 Privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
28 05 27 Privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural “Bucovina”, Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera”, Comuna Putna prin Consiliul local al comunei Putna și Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru organizarea și desfășurarea activităților de aniversare a 150 de ani de la ” Serbarea de la Putna”
29 05 27 Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Școala Gimnazială ,, Mitropolit Iocob Putneanul,, Putna, pentru luna aprilie 2021
30 05 27 Privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. Târgu Mureș România pe durata existentei capacităților energetice, a suprafeței de 3 m.p. teren din domeniul privat al comunei Putna, pentru amplasare 3 stâlpi de beton tip SC 15014 necesari execuției racordului electric 20 kV și a PTA 24 Putna la Mănăstirea Sihăstria Putnei, comuna Putna, județul Suceava
31 05 27 Privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. DELGAZ-GRID S.A. Târgu Mureș România pe durata existentei capacităților energetice, a suprafeței de 2 m.p. teren din domeniul privat al comunei Putna, pentru obiectivul de investiții ,,Alimentare cu energie electrică Centru cultural Mitropolit Iacob Putneanul,, beneficiar Mănăstirea Putna, nr.201 județul Suceava
32 06 08 Privind aprobarea necesității și oportunității proiectului de atestare a comunei Putna, județul Suceava ca Stațiune Turistică de interes local
33 06 08 Privind înființarea unui centru local de informare și promovare turistică la nivelul comunei Putna, județul Suceava
34 06 18 Privind modificarea și completarea H.C.L. nr.5 din  29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recoltează în anul 2021
35 06 18 Privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, propusă pentru licitație, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8003
36 06 18 Privind aprobarea prețului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 8003
37 06 30 Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Școala gimnazială “Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, pentru luna mai 2021
38 06 30 Privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul cu Dumitrașchievici Despina Elena și Teodoriuc Mihai Valerian
39 06 30 Privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Putna
40 06 30 Privind alegerea președintelui de ședință
41 07 09 Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba,  ce se recoltează în anul 2021
42 07 09 privind aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 5091
43 07 30  

Privind aprobarea decontării transportului pentru cadrele didactice navetiste de la Școala gimnazială Mitropolit Iacob Putneanul, Putna pentru luna iunie 2021

44 07 30
 

Privind aprobarea modificării și completării inventarului cuprinzând terenurile și clădirile ce aparțin domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava

 

45 07 30 Privind modificarea H.C.L. nr. 19 din 19.04.2021 referitoare la aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap

 

46 07 30 Privind aprobarea contului de încheiere a execițiului bugetar pe trim. II al anului 2021

 

47 07 30 Privind modificarea și completarea H.C.L. nr.5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasădin fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recoltează în anul 2021

 

48 07 30 Privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, propusă pentru licitație, negocieri, prestări servicii silvice sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8005

 

49 07 30  

Privind aprobarea prețului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, județul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile nr.8004 și 8005

50 09 03 Privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021
51 09 03 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partida 8011
52 09 03 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8006, 8007, 8008, 8009, 8010 și 8011
53 09 03 privind aprobarea  proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect a obiectivului de investiţii  „ Amenajare arhiva în corp B şi dotarea infrastructurii educaţionale a corpurilor A, B şi  Sală Sport a Şcolii gimnaziale  „ Mitropolit Iacob Putneanul”, comuna Putna, judeţul Suceava”
54 09 17 Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 41 din 09.07.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cîrlibaba  ce se recoltează în anul 2021 și modul de valorificare a acesteia
55 09 17 Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partida 5102
56 09 17 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
57 09 24 Privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021
58 09 24 Privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, propusă pentru licitaţie, negocieri prestări servicii silvice, sau în regie proprie ce se recoltează în anul 2021 din partizile 8014 și 8015
59 09 24 privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8012, 8013, 8014 și 8015
60 09 30 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Putna, judeţul Suceava în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna pentru anul școlar 2021-2022
61 09 30 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Putna, judeţul Suceava a unei suprafețe de teren
62 09 30 privind alegerea președintelui de ședință
63 10 14 Privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021
64 10 14 Privind aprobarea efectuarii de lucrări de îngrijire în partizile 8021 și 8022 fără valorificare
65 10 14 Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile 8017 și 8018
66 10 14 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
67 10 14 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii     ” Modernizare drumuri comunale L=2,21 KM in sat Putna, comuna Putna, județul Suceava”
68 10 14 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava
69 10 27 Privind  aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. III al anului 2021
70 10 27 Privind  aprobarea modificării şi completării  inventarului cuprinzând terenurile şi clădirile ce aparţin domeniului privat  al comunei Putna, judeţul Suceava
71 10 27 Privind  aprobarea  Planului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor  privind gospodarirea, intretinerea si curatenia, salubrizarea si protectia mediului pe teritoriul administrativ al comunei Putna, judeţul Suceava
72 10 27 Privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți al autovehiculelor și utilajelor aflate în dotarea proprie a Primăriei comunei Putna, județul Suceava
73 10 27 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Putna,  judeţul Suceava ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu  din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Şcolii gimnaziale „ Mitropolit Iacob Putneanul” Putna
74 10 27 Privind transmiterea în folosință gratuită către Mănăstirea Putna  pe durata existentei capacităților energetice, a suprafeței de 101 mp.teren din domeniul privat  al comunei Putnapentru obiectivul de investiții ” Alimentare cu energie electrică prin branșament trifazat Mănăstirea Putna”
75 10 27 Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna,  ce se recoltează în anul 2021
76 10 27 Privind  aprobarea preţului de vânzare pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Putna, judeţul Suceava, ce se recoltează în anul 2021, din partizile   8019 și 8020
77 10 27 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii   Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava
78 10 27 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ Modernizare drumuri comunale L=2,21 km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava